รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เกี่ยวกับ สวสส.

เขียนโดย admin
อาทิตย์ 26 ตุลาคม 2551 @ 16:38


 

วิสัยทัศน์

        จุดประกายปัญญา ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดคือ สุขภาพสังคม

ประวัติความเป็นมา

        สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีเจตนาให้เป็นแผนงานหลักในการบริหารจัดการความรู้และ พัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ ในระยะแรก (พ.ศ. 2543 – 2544) ของการดำเนินการนั้นมีลักษณะเป็น “ชุดโครงการวิจัยสังคมและสุขภาพ” และได้กำหนดประเด็นหลักสำคัญ (thematic area) ในการดำเนินการเอาไว้ตั้งแต่ต้นโดยครอบคลุม 5 ประเด็นหลักได้แก่

        1.งานวิจัยด้านกระบวนทัศน์สุขภาพ

        2.งานวิจัยด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย

        3.งานวิจัยเพื่อส่งเสริมมิติทางสังคมและมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ

        4.งานวิจัยและพัฒนาประชาสังคมกับระบบสุขภาพ และ

        5.งานวิจัยระบบสุขภาพภาคประชาชน

        อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินการของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพในระยะแรก มุ่งเน้นที่การทบทวนองค์ความรู้เพื่อการวางวาระและทิศทางการวิจัย โดยมีการจัดประชุมปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาประเด็นการวิจัยและสามารถเชื้อเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่ายนักวิจัย ได้

       ในระยะต่อมา (พ.ศ. 2545) ของแผนงานวิจัยได้มีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการแผนงานโดยยกระดับแผนงานขึ้น เป็น “สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ” และได้ขยายกระบวนการทำงานให้กว้างขวางขึ้น โดยแทนที่จะเน้นเฉพาะการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ แผนงานในระยะนี้ได้ปรับไปสู่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และสร้างชุมชนทางวิชา การควบคู่ไปด้วย โดยได้พัฒนากลไกการทำงานเพื่อเชื่อมโยงกับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สนใจประเด็นด้านสุขภาพในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

        ในปัจจุบันสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ดำเนินการภายใต้ขอบเขตและประเด็นหลักของการสนับสนุนการวิจัยและ สร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใน 5 ด้านหลัก ดังนี้

        1.ด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ กระบวนทัศน์สุขภาพและสันติภาวะในระบบสุขภาพ

        2.ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย

        3.ด้านการส่งเสริมมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ

        4.ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและประชาสังคม

        5.ด้านสุขภาพ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ

        โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ

 

ยุทธศาสตร์

        สร้างความรู้ มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะทำให้มีการผลิตความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้ขับเคลื่อน นโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะสามารถแปลแนวคิดทางด้าน สังคมให้เป็นการปฏิบัติได้

        สร้างคน เน้นการสร้างนักวิจัยโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย โดยอาศัยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อที่จะให้นักศึกษาเหล่านี้พัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยทางด้านสังคมที่มี ความสามารถและเป็นกำลังสำคัญได้ในอนาคต

        สร้างชุมชนวิชาการ เพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมทางการวิจัย (Research Environment) ที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักวิจัยเติบโตเต็มศักยภาพ โดยชุมชนวิชาการดังกล่าวนี้จะสร้างความสัมพันธ์กับนักวิจัยและสถาบันการ ศึกษาในลักษณะเครือข่าย และเอื้ออำนวยให้สามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสถาบันต่าง ๆ ในการสนับสนุนกระบวนการวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย

 

ค่านิยมหลัก

1. ศรัทธาในความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

2. เชื่อมั่นในปัญญาและการเรียนรู้

3. มีวินัยและฝึกฝนตนเอง

 

 

 นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
นางสาวรุ่งทิวา นงนุช
นางสาวมุทิตา ทีฆายุพรรค
นางสาวนันทนา จันทอุ่มเม้า
ดูทั้งหมด »
 

 Tip


บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์เสวนา
ไม่ทราบว่าศูกร์เสวนายังจัดอยู่หรือเปล่าค่ะ ไม่เห็นขึ้นในเวปนะค่ะ
ผู้โพสต์ : Tip [Tue, 17 Feb 2009 02:25 58.8.8.49]

 poe


สมาชิกทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 2 Re: เกี่ยวกับ สวสส.
มีเว็บดาวน์โหลดเกี่ยวกับ วิจัยเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างมาฝากครับ
http://research-all.blogspot.com/
ผู้โพสต์ : poe [Mon, 25 Oct 2010 09:45 118.173.78.118]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน