รถเข็น (0 ชิ้น)
 
“รัฐชาติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ : บาดแผลความรุนแรง และการเยียวยา”

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 19 เมษายน 2555 @ 10:50


สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐชาติ กับกลุ่มชาติพันธุ์ : บาดแผลความรุนแรง และการเยียวยา”
ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะองค์ความรู้และปัญหาบาดแผลความรุนแรง และการเยียวยาที่เกิดขึ้น ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดความเข้าใจพหุลักษณ์ของสังคมและการจัดการคลี่คลายปัญหาที่เหมาะสมได้มากขึ้น และเพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาและการทำงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์ คนชายขอบ และวัฒนธรรมสุขภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง ตลอดจนการเยียวยาทางสังคม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ การสัมมนาครั้งนี้ ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ท้องถิ่นและวัฒนธรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะขยายตัวมากขึ้นภายใต้ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
 
 
สำรองที่นั่งได้ที่ จินดารัตน์ วงศ์คำ (๐๕๓) ๙๔๓๕๙๙ หรือ ๐๘ ๐๖๗๐ ๒๔๖๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
เอกสาร


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน