รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 10:11


 
สช. มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) บทบาทหน้าที่หลักมีดังนี้
 
รับผิดชอบงานเลขานุการของ คสช. และ คบ.
ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุขภาพ
สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ เพื่อจัดทำเป็นรายงาน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550
ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้บรรลุผลตามมติของ คสช.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามที่คณะรัฐมนตรีและ คสช. มอบหมาย
 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39
ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี  11000
โทรศัพท์ : 0 2832 9000
โทรสาร :  0 2832 9001-2
เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th
 

แผนที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน