รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประกาศรายชื่อ รพ. ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ

เขียนโดย suksala
จันทร์ 09 มิถุนายน 2557 @ 10:07


โครงการ การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา

(Healthcare Healing Environment Design) 

การดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์ นอกจากจะเป็นไปตามความรู้และมาตรฐานของการแพทย์สมัยปัจจุบันแล้ว แนวความคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (holistic healthcare) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และนำมาปฏิบัติควบคู่ไปกับการแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยานั้น ไม่ใช่เพียงแค่การทำตึกให้สวย ตกแต่งสถานที่ และสวนให้สวยก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาได้ แต่ยังมีมิติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จึงริเริ่ม โครงการ การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design) เพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษารูปแบบการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยออกแบบชุดรูปแบบการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Assessment Tool) และพัฒนาต้นแบบ (Model) สำหรับการออกแบบสถานพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยาในบริบทที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
 
มีโรงพยาบาลชุมชนที่สนใจ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และได้คัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
1. รพ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. รพ.สารภี จ.เชียงใหม่
3. รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
4. รพ.องครักษ์ จ.นครนายก
5. รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม
6. รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
7. รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
8. รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
9. รพ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
10. รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
11. รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา
12. รพร.สายบุรี จ.ปัตตานี
 
 
หมายเหตุ
สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับคัดเลือก สามารถเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ได้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

สนใจติดต่อ นางสาวธนวรรณ สาระรัมย์ โทรศัพท์ 0 2590 2346 การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน