รถเข็น (0 ชิ้น)
 
เชิญร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

เขียนโดย suksala
ศุกร์ 01 สิงหาคม 2557 @ 12:41


ใบสมัครเข้าร่วมประชุม     กำหนดการ

เรื่อง 
Transforming Medicine Transcending Disciplinary Boundaries
จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่
ณ ห้องประชุม สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี
 
หัวข้อ
จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่
เมื่อนักมานุษยวิทยาป่วย : ประสบการณ์ในโรงพยาบาล
ถอดรหัสวัฒนธรรมความคิดปัญญาชนไทย : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน
สี่ ทศวรรษ นโยบายผู้สูงอายุ
ปรัชญา ญาณวิทยากับความตาย
การเผชิญความตายในสังคมร่วมสมัย : ธุรกิจ จิตวิญญาณ และการแพทย์
ภูมิทัศน์การเมืองไทยและนโยบายสาธารณะ
มานุษยวิทยากับภัยพิบัติ (Anthropology of Disaster)
พื้นที่ ผู้คน เวลา : ประสบการณ์ใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น แบบ “เดินดิน”
ความทรงจำ และประวัติศาสตร์สุขภาพไทย
สถาปัตยกรรม ศิลปะบำบัด และสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ และการดูแลที่บ้าน (Home Health Care)
เรื่องเล่ากับการแพทย์ (Narrative Medicine)
มนุษยศาสตร์กับการแพทย์
 
วิทยากร
ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์
นพ.บรรลุ ศิริพานิช
รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
พระวิชิต ธัมมชิโต, นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ, รศ. ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ผศ. ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี, นายประชาธิป กะทา, อ. ดร.เนตรดาว เถาถวิล
นางสาวสุมนมาลย์ สิงหะ, นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, ดร.สมนึก จงมีวิศิน, ผศ. ดร.ทวิดา กมลเวชช
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า, นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์, นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
อ. ดร.ชาติชาย มุกสง, นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์, อาจารย์ธวัช มณีผ่อง, อ. ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล
นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์, ผศ. ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์, อาจารย์กชกร วรอาคม
อาจารย์ศิราณี ศรีหาภาค, นางสาวเยาวพา สิงห์สถิต, นางอมรรัตน์ เอมอาจ, 
นางวันดี ฐิตินันทพันธ์, นพ.ฉันท์ทิตย์ อังประภาพรชัย
นางสาวศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์, ผศ. ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี, 
ผศ. นพ.เทิดศักดิ์ ผลจันทร์, นางสาวณัชฐกานต์ เหมือนตา
ภก.วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา, นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย และ อ. ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งที่
1. ประชาธิป กะทา โทรศัพท์ 0 2590 1352 มือถือ 08 9920 1858 
    E-mail: pra_gt@hotmail.com 
    
2. สุมนมาลย์ สิงหะ โทรศัพท์ 0 2590 1352 มือถือ 08 6892 4176
    E-mail: sumonmarnsingha@hotmail.com 
 
โปรดส่งใบตอบรับมาที่ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
โทรสาร 0 2590 1498  หรือ E-mail: pra_gt@hotmail.com
 

* ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
 
 


การปรับปรุงอาคารคลังพัสดุเป็นหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 3
ตราสัญลักษณ์ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" รุ่น 2
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน