รถเข็น (0 ชิ้น)
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 3

เขียนโดย suksala
พฤหัส 07 พฤษภาคม 2558 @ 19:25


เรื่อง “การเรียนรู้งานกายภาพบำบัดชุมชนและการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง” 
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
 

โครงการงานบันดาลใจ

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนองค์กรต้นแบบ ครั้งที่ 3
เรื่อง “การเรียนรู้งานกายภาพบำบัดชุมชนและการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง” 
ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558      
 
รับสมัคร จำนวนจำกัด 30 คน
หมดเขตรับสมัครภายใน 20 พฤษภาคม 2558
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนองค์กรต้นแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทั้งเรียนรู้ผ่านการบรรยายแนวคิดทฤษฎี การศึกษาตัวอย่างรูปธรรมการทำงาน และการเรียนรู้ผ่านการลงชุมชนเพื่อฝึกปฏิบัติงานจริง และกระบวนการเรียนรู้เป็นเพื่อสร้างแม่แบบแนวคิด (Exemplar) ที่สามารถประยุกต์ ผลิตซ้ำ และขยายผลได้ รวมทั้งเพื่อการสร้างชุมชนเชิงปฏิบัติการ (Community of practice) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สนใจมิติสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเรียนรู้การพัฒนางานกายภาพบำบัดชุมชนผ่านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดและระหว่างกระทรวง
2. เพื่อสร้างการเรียนรู้การทำงานกายภาพบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบงานกายภาพบำบัดชุมชน ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
3. เพื่อเรียนรู้แนวคิดและพัฒนาทักษะการทำงานงานกายภาพบำบัดชุมชนและการปรับปรุงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
4. เพื่อเรียนรู้งานอาสาสมัครและจิตอาสา
 
รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
2. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดกิจกรรม (3 วัน)
3. เบิกค่าเดินทาง ที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด
4. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shi.or.th
   โดยกรอกรายละเอียด และส่ง Email มาที่ Email: pra_gt@hotmail.com  
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 590 2364 หรือ 099 3945926 (คุณประชาธิป กะทา) 
 
* ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการประชุม ผู้จัดจะจัดส่งหนังสือเชิญไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ภายใน 22 พฤษภาคม 2558*
 
จัดโดย โครงการงานบันดาลใจ 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  www.shi.or.th  E-mail: inspirationatwork1@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/IAtWork

ดาวน์โหลด
1. โครงการ       2. ใบสมัคร 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน