รถเข็น (0 ชิ้น)
 
โครงการฝึกอบม “นักสร้างสรรค์งานบันดาลใจ”

เขียนโดย suksala
อังคาร 21 กรกฎาคม 2558 @ 10:56


"โครงการงานบันดาลใจ" 
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
จัดอบรมเพื่อพัฒนา “นักสร้างสรรค์งานบันดาลใจ”  
ให้มีทักษะการจัดการ (Management skill) สามารถสื่อสาร (Communicative skill) จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitative skill) และมีภาวะผู้นำ (Leadership skill) ที่จะสร้างระบบงานและวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นแรงบันดาลใจให้คนทำงานเติบโตเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาในมิติทางจิตวิญญาณและงอกงามไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
โดยคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมโครงการ ทีมละ 2 คน 
(โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ที่นี่

 การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน