รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ประชุมวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ ประจำปี 2558

เขียนโดย suksala
พุธ 14 ตุลาคม 2558 @ 17:00


การประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2558
“เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุข สู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย”
ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
 

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านวิชาการในโครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความหมายในการทบทวนคุณค่าการทำงานสาธารณสุข  เพื่อประสานความร่วมมือและเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรและบุคคลต่างๆ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีการนำเสนอความรู้เชิงประสบการณ์และความทรงจำจากบุคคลผู้เคยบุกเบิกงานด้านต่างๆ ในอดีตและงานวิจัยประวัติศาสตร์สาธารณสุขนักวิชาการผู้มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาและต่อการมองไปในอนาคตได้อย่างมีวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น 
 
การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการหน่วยงานต่างๆ บุคลากรสาธารณสุขจากกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และส่วนภูมิภาค บุคคลสำคัญ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทย  รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมการประชุมในเวทีวิชาการครั้งประวัติศาสตร์นี้กว่า 400 คน โดยจัดให้มีเนื้อหา หัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
กำหนดการ
การประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2558 “เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุข สู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย”
 
วันพุธที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง “การสาธารณสุขไทย: ๑ ศตวรรษของการเปลี่ยนแปลง”
โดย นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.
บรรยายเรื่อง “๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทยกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่น”
โดย รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม  มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “สะท้อนย้อนคิด พินิจสาธารณสุขไทย (๑)”
โดย นพ.ประยูร กุนาศล  ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
       ศ. นพ.ธีระ รามสูต  ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย
       นพ.หทัย ชิตานนท์  ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
ดำเนินรายการโดย นพ.คำรณ ไชยศิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ความเสี่ยง” 
โดย ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
       นางสาวบังอร ฤทธิภักดี  ผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน
       นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร  ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
ดำเนินรายการโดย นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “จิตวิญญาณการสาธารณสุข: ประสบการณ์จากพื้นที่”
โดย นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์  ผอ. รพ.อุ้มผาง จ.ตาก
       นพ.ภักดี สืบนุการณ์  ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย
       นายปฐม นวลคำ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินรายการโดย นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์  ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “สะท้อนย้อนคิด พินิจสาธารณสุขไทย (๒)”
โดย นพ.จำรูญ มีขนอน  ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย 
       ภก. ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก นักวิชาการอิสระ
       นางนิตยา (จันทร์เรือง) มหาผล  สภาวิศวกร
ดำเนินรายการโดย นายสง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัย

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: สุขภาพในชีวิตประจำวัน”
โดย อ. ดร.ชาติชาย มุกสง  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       อ.ธวัช มณีผ่อง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดำเนินรายการโดย นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุกับการประกอบสร้างทางประวัติศาสตร์”
โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช  ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
       นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์  นักวิชาการอิสระ
       นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา  ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘
 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “การสาธารณสุขไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง”
โดย อ. ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       นายธันวา วงศ์เสงี่ยม  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 
       นางสาววิวรรณ เอกรินทรากุล  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดำเนินรายการโดย นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ประวัติศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ”
โดย นายสง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมอนามัย 
       นายกำพล จำปาพันธ์  นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       นายอาจินต์ ทองอยู่คง  นักวิชาการอิสระ    
ดำเนินรายการโดย นางสาวสุมนมาลย์ สิงหะ  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ”
โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
       นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  นักวิชาการอิสระด้านพิพิธภัณฑ์
       นางกฤติยา กาวีวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะ และหัวหน้าภัณฑารักษ์หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน
                                        มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน
ดำเนินรายการโดย นางมณี สุขประเสริฐ  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายห้องย่อยที่ ๑ “สาธารณสุขกับโลกาภิวัตน์”
โดย ศ. ดร.ยศ สันตสมบัติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “โรคติดต่อในมุมมองประวัติศาสตร์และระบาดวิทยาวัฒนธรรม”
โดย นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
       นายศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ  นักวิชาการอิสระ
       อาจารย์สุนันทา แย้มทัพ  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย นายประชาธิป กะทา  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “เรื่องเล่ากับการเสริมสร้างจิตวิญญาณการสาธารณสุข”
โดย อาจารย์ดวงสมร บุญผดุง  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
       นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง  นิตยสารสารคดี
       อ. ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ดำเนินรายการโดย นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “ประวัติศาสตร์บุคคลในวงการสาธารณสุขและการแพทย์ไทย”
โดย นายสันติสุข โสภณสิริ  นักเขียนอิสระ
       นางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์  หอจดหมายเหตุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       นางสาวสุรีรัตน์ สวัสดี  บรรณาธิการข่าวการศึกษาและสาธารณสุข หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ดำเนินรายการโดย นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ความตายในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ”
โดย ดร. ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
       นางสาวศรินธร รัตน์เจริญขจร  เครือข่ายพุทธิกา
       นพ. ดร.สกล สิงหะ  คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดำเนินรายการโดย นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ  เครือข่ายพุทธิกา
อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างความทรงจำร่วม”
โดย รศ. ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       นพ.มารุต เหล็กเพชร  รพ.เกาะยาวใหญ่ จังหวัดตรัง
       นางสุวนิต จิตรเจริญ  ที่ปรึกษา มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
       นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย  ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ดำเนินรายการโดย นายวีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “ภาคเอกชนกับการสาธารณสุขไทย”
โดย ภก.นพดล ตั้งหลักมงคล  เลขาธิการมูลนิธิโอสถสภา
       ภก.บุญช่วย ว่องประพิณ  ห้างขายยาอังกฤษตรางู
       นายสุธี เกตุศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว
       นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย  มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ดำเนินรายการโดย นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “วิวัฒนาการเรื่องสิทธิกับสุขภาพ”
โดย  รศ. ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        อ. ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)       
ดำเนินรายการโดย นางจันทราภา จินดาทอง  โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
อภิปรายห้องย่อยที่ ๓ เรื่อง “๑๕ ปี เครื่องมือวิถีชุมชน: ทบทวนบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน” 
โดย นางจุฑามาศ วิลาศรี  สำนักงานสาธารณสุขสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
       นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ นักวิชาการ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิงรัตนา ยอดอานนท์  โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๑  “เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เราควรทำอะไรบ้าง”
โดย  ทพ.สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ  ทพ.ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์
        พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล  ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
        นพ.ชัยพร พรหมสิงห์  รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
        นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
        ดร.อังคณา หิรัญสาลี  ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
        นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
        นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
        นพ.นพพร ชื่นกลิ่น  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
        นพ.สินเงิน สุขสมปอง  ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
ดำเนินรายการโดย นพ.กำจัด รามกุล  สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ “สถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา: ความท้าทายในศตวรรษที่สอง”
โดย อ.วีระศักดิ์ ทองไพบูลย์  สถาปนิกที่ปรึกษาอาวุโส (We Studio)
       อ.นันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์  สถาบันอาศรมศิลป์
ดำเนินรายการโดย นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์  สถาปนิก

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์สาธารณสุข”
โดย นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์  พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย
       นางสาวจนัญญา นฤศาสตร์  พิพิธภัณฑ์สภาการพยาบาล
       ว่าที่ร้อยตรี ภัทรพงศ์ ชูเศษ  พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว 
ดำเนินรายการโดย นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
อภิปรายห้องย่อยที่ ๑ เรื่อง “ความท้าทายการสาธารณสุขไทยในศตวรรษที่ ๒๑”
โดย นพ.อำนวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       นายปรเมษฐ์ จินา  ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
       นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี  รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
       นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
       ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
       นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
       พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
       นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์  รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย นางสุนันท์ธนา แสนประเสริฐ  อดีตที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อภิปรายห้องย่อยที่ ๒ เรื่อง “ทิศทางการวิจัย ประเด็นท้าทายในการศึกษาประวัติศาสตร์สาธารณสุข”
โดย  รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์  นักวิชาการประวัติศาสตร์อาวุโส
        รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        ศ. ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น. 
พิธีมอบรางวัล “เรื่องเล่างานบันดาลใจ” รางวัล ปากกาแก้ว แวววรรณศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
โดย  นพ.อำนวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น.
พีธีปิด
โดย  นพ.อำนวย กาจีนะ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานสรุปโดย  ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน