รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา

เขียนโดย suksala
อังคาร 20 ตุลาคม 2558 @ 11:06


แผนงาน
การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา

Healthcare Healing Environment Design

Jain Malkin สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสถานพยาบาลกล่าวไว้ว่า 
“there is no doubt that the quality of the environment can enhance or retard healing” 
(คุณภาพของสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเร่งหรือหน่วงเหนี่ยวการเยียวยาได้อย่างไม่ต้องสงสัย) 
ด้วยแนวคิดนี้ ทำให้การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะสถานพยาบาลในประเทศไทยที่มีการซ่อมบำรุง/ปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่มากมาย ประกอบกับการขยายตัวของระบบบริการยังมีความต้องการอาคารสำหรับงานบริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ และแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา 
 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) จึงริเริ่ม
โครงการการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design) 
เพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษาแนวทางการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรม ที่เอื้อต่อการเยียวยา/ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยออกแบบชุดรูปแบบการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Assessment Tool) และพัฒนาเป็นต้นแบบ (Model) สำหรับการออกแบบสถานพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยา/ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป
 

 


 


การใช้ยาปฏิชีวนะในสังคม
แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙
สถาปัตยกรรมกับการเยียวยา
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน