รถเข็น (0 ชิ้น)
 
CHR STUDIES PROGRAM

เขียนโดย
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 @ 08:26


แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา นักระบาดวิทยา บุคลากรสุขภาพ บุคลากรภาคประชาสังคม และนักวิจัย R2R ผู้สนใจศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทุกท่าน 
ส่งใบสมัครเข้าร่วม "หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ" (CHR Studies Program)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

“หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ”  (CHR Studies Program)
       การสร้างพื้นที่ ภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ "มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ" ในวงกว้างนั้น 
จำเป็นต้องพัฒนานักวิจัยที่มีทักษะความสามารถในการสร้างความรู้จากงานวิจัย โดยพัฒนาโจทย์คำถามวิจัยจากปัญหาหน้างานที่ประสบอยู่ การทดลองแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยขยายกรอบคิดมุมมองต่อความเสี่ยงสุขภาพที่กว้างขึ้น และการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบาย ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับการปฏิบัติงานในพื้นที่ การทำงานรณรงค์ การออกมาตรการและกฎหมายเพื่อควบคุมความเสี่ยงสุขภาพ
       แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ จึงได้ออกแบบกระบวนการฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ” (CHR Studies Program) ขึ้น เพื่อนำผลลัพธ์ความรู้ที่ผลิตขึ้นจากงานวิจัยของนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรม ไปผลักดันการสร้างสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในไทยให้เข้มแข็งขึ้น   อีกทั้งมุ่งหวังให้หลักสูตรนี้ กระตุ้นความตื่นตัว สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ และความสนใจศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวในวงกว้าง โดยเฉพาะเป็นฐานความรู้ให้กับการพัฒนาชุดเครื่องมือและสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมิติสังคมวัฒนธรรมที่สื่อสารเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบวิธีการวิจัยร่วมสมัยในการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และทักษะในการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2.เพื่อพัฒนาสถานะองค์ความรู้และเผยแพร่ตัวอย่างงานวิจัยในประเด็นมิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในวงกว้าง
3.เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายที่เข้มแข็งของนักวิจัยที่สนใจแนวคิดสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพบนพื้นฐานแนวคิดสหสาขาวิชาความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักกิจกรรมทางสังคม นักวิชาการ นักศึกษา และผู้กำหนดนโยบาย   

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร 
- มีความสนใจในประเด็นสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด และอุบัติเหตุทางถนน 
- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีความสนใจเพิ่มพูนทักษะด้านการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีความสนใจแนวคิดทฤษฎีสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) หรือการทำวิจัยจากปัญหาหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาประเด็นวิจัยที่เคยทำให้แหลมคมขึ้นด้วยระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
หรือการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดทฤษฎีสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
- เป็นผู้มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านระบาดวิทยา ที่มีความสนใจแนวคิดทฤษฎีด้านระบาดวิทยาวัฒนธรรม

เค้าโครงหลักสูตร

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: ปฐมนิเทศ การพัฒนาคำถามวิจัย
 และการออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ
 วันที่ 25-29 ตุลาคม 2559
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: แนวคิดทฤษฎีการศึกษาสังคม  
 วัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
 วันที่ 23-27 มกราคม 2560
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: การเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 นักวิจัยฝึกการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่สำนักวิจัยสังคม
 และสุขภาพ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเลือกช่วงเวลา
 ด้วยตนเอง ระหว่างมิถุนายน – กันยายน 2560

 นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพที่ผ่านการคัดเลือก  สามารถแบ่งเวลาเพื่อเข้ามาฝึกเขียนงานเป็นช่วงๆ ได้จน  กระทั่งครบ 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)  โดยที่ในแต่ละช่วงของการฝึกจะต้องใช้เวลาในการฝึก  ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ขึ้นไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่  ต่อเนื่อง เช่น เลือกฝึกงานในเดือนมิถุนายน 2 สัปดาห์  เดือนกรกฎาคม 1 สัปดาห์ และเดือนสิงหาคม 1 สัปดาห์  เป็นต้น

 ในระยะเวลา 1 เดือน ที่นักวิจัยฝึกเขียนงานวิจัยเชิง  คุณภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจะจัดหาที่พักและ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักให้ทั้งหมด แต่ในส่วน  ของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง    ฯลฯ ทางเราจะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้**

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: การนำเสนอผลงานวิจัย  ตุลาคม 2560
 
- ส่งใบสมัครพร้อมร่างโครงการวิจัยและหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 กันยายน 2559 ทางอีเมล chrproject58@gmail.com 
หรือทางไปรษณีย์ที่ แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
อาคารคลังและพัสดุ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
- คณะกรรมการจะประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 19 กันยายน 2559 ทาง www.shi.or.th และ Facebook: Culture and Health Risks 

**นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 24 คน
ต้องพร้อมเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**


** ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร **


ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คุณจิตชนก ไกรวาส โทร 096 941 7730 หรือ 02 590 1352 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: chrproject58@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ (Culture and Health Risks Project)
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม 


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน