รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรค NCDs การพนัน และภัยพิบัติ"

เขียนโดย
อังคาร 11 เมษายน 2560 @ 05:45


การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: 
กลุ่มโรค NCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
(Consultative Meeting 2nd 2017)

---------------------

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 3 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560 

       สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ” ขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเชิญชวนให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 3 ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ มาร่วมทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยงมีมิติทางสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรบ้าง รวมทั้งเพื่อค้นหาช่องว่างความรู้และประเด็นหัวข้อการศึกษาวิจัยระยะยาวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยงต่อไป
 

 

       จากการทบทวนองค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยงข้างต้น แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) พบว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและพฤติกรรมทางสังคมที่ผู้คนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพทั้ง 3 ปัจจัยเสี่ยงนี้ ตั้งอยู่บนระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นแนวทางการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลของปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพที่สามารถวัดค่าคำนวณออกมาเป็นตัวเลขและวิเคราะห์ทางสถิติเป็นหลัก หรือการศึกษาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มีมุมมองต่อ “ความเสี่ยงสุขภาพ” ว่าเป็น “ความจริงทางวิทยาศาสตร์” (Scientific fact) ส่งผลให้ละเลยการศึกษาวิจัยปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมที่เป็น “ความจริงทางสังคม” ที่แม้ในบางกรณีจะไม่สามารถคำนวณวัดค่าออกมาในเชิงปริมาณ แต่สามารถอธิบายได้ภายใต้บริบทโลกทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น และพบว่าตัวแปรมิติทางสังคมวัฒนธรรมมักไม่ค่อยได้รับการพิจารณานำมาประกอบการออกมาตรการและนโยบาย

       การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ (Culture and Health Risks) ให้ความสนใจต่อมิติทางสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ ใน6 มิติ คือ 1) มุมมองคนใน (Emic view) เช่น การนิยามหรือให้ความหมายต่อปัจจัยเสี่ยงในมุมมองของชาวบ้านที่แตกต่างความเป็นจริงทางด้านวิชาการและการแพทย์2) เพศสภาพหรือความเป็นชาย – หญิง (Gender) เช่น บทบาทของเพศหญิงที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพของครอบครัว  3) กลุ่มเสี่ยง (Risk groups) เช่นการมองกลุ่มเสี่ยงแบบแยกย่อย ไม่เหมารวมว่าทุกคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน 4) บริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมือง (Political-economic change) เช่น รูปแบบหรือวิถีการดำเนินชีวิตต่างๆ ที่อาจเป็นผลมาจากเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 5) สื่อสาธารณะ (Media) เช่น สื่อหรือการโฆษณาที่มีอิทธิพลของต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทั้งด้านบวกและด้านลบ6) การลดอันตราย (Harm reduction) เช่น การจำกัดอันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ โดยไม่ห้ามหรือให้เลิกจากพฤติกรรมนั้นเด็ดขาด

       สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) มีเป้าหมายว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากงานประชุมครั้งนี้และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการของแผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพต่อจากนี้ จะมีประโยชน์ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่สุขภาพที่ทำงานควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการทำงานและมีความละเอียดอ่อนในการออกมาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู้คน โดยเฉพาะมาตรการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม
 
 

 

** ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ Click
** ดาวน์โหลด Booklet วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ 
Click
** ติดตามกิจกรรมของแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 
Facebook: Culture and Health Risksการประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน