รถเข็น (0 ชิ้น)
 
Cultural Epidemiology Program

เขียนโดย
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 @ 08:23


ขอเชิญบุคลากรด้านสุขภาพและนักวิจัย R2R 
ผู้สนใจมิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
 

สมัครเข้าร่วม "หลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม"
(Cultural Epidemiology Program) 


หลักสูตร "ระบาดวิทยาวัฒนธรรม"

    ในการศึกษาทางระบาดวิทยา ปัจจัยหรือเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมมักได้รับการพิจารณาหลังสุดว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ การขาดมุมมองดังกล่าว จึงทำให้เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีแบบแผนทางวัฒนธรรมในลักษณะใดบ้างที่กำกับแบบแผนการเกิดโรคและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม หรือมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ปัจเจกบุคคลตัดสินใจเลือกเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเสี่ยงสุขภาพต่างๆ      
     แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกแบบกระบวนการอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจต่อมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ และใช้เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมในการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ ขยายความรู้และความเข้าใจต่อแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของผู้คนภายใต้บริบทยุคปัจจุบัน ขยายมุมมองต่อความเสี่ยงสุขภาพที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและภาระโรคยุคปัจจุบันใน 7 ประเด็น ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs และภัยพิบัติ


วัตถุประสงค์

     1) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs และภัยพิบัติ

     2) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีทักษะการใช้เครื่องมือ “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” ในการทำงานกับความเสี่ยงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ตัวแปร “บุคคล สถานที่ และเวลา” ที่ถูกกำกับด้วยวิถีวัฒนธรรมและบริบทเชิงโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละท้องถิ่น

     3) เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายที่เข้มแข็งของบุคลากรด้านสุขภาพที่สนใจมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และระบาดวิทยาวัฒนธรรม


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร

     1) บุคลากรด้านสุขภาพทุกวิชาชีพที่กำลังทำงานหรือสนใจที่จะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ใน 7 ประเด็น ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs และภัยพิบัติ 

     2) ผู้ที่มีความสนใจประยุกต์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนาการทำงานส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยง 


เนื้อหาการอบรม

ส่วนที่ 1 : วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ


ประยุกต์ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาการทำงานส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมชาวบ้าน (Lay culture) และ (2) วัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ หรือวัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญ (Professional culture) 

ส่วนที่ 2 : แนวคิดทางสังคมศาสตร์ของความเสี่ยงสุขภาพ

เรียนรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการให้ความหมายความเสี่ยงสุขภาพเพื่อขยายมุมมองทางเลือกใหม่ๆ และเข้าใจประเด็นปัญหาความเสี่ยงสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบที่คาดไม่ถึงที่อาจมีต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ส่วนที่ 3 : ระบาดวิทยาวัฒนธรรม 

วิเคราะห์ตัวแปร “บุคคล สถานที่ และเวลา” ภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง ในแต่ละท้องถิ่น และให้ความสำคัญต่อปัจจัยกำหนดทางสังคมด้านสุขภาพ (Social determinants)


กำหนดการอบรม

โครงการอบรมแบ่งผู้เข้าร่วมการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน รายละเอียด ดังนี้

รุ่น รับสมัคร ประกาศผล วันอบรม
1 18 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 11 - 13 กันยายน 2560
2 1 - 30 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 1 - 3 พฤศจิกายน 2560
3  1 - 31 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 13 - 15 ธันวาคม 2560

การสมัครเข้าร่วมอบรม

- ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลและตอบคำถามให้ครบถ้วน  
- ส่งใบสมัครภายในวันที่กำหนด มาที่อีเมล์ chrproject58@gmail.com
หรือทางไปรษณีย์ที่ แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
อาคารคลังและพัสดุ ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- ประกาศผลการคัดเลือกตามวันที่กำหนดได้ทาง www.shi.or.th และ Facebook: Culture and Health Risks 


**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรุ่นต้องพร้อมเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**


ดาวน์โหลดเอกสาร 

>> รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตร"ระบาดวิทยาวัฒนธรรม" 

>> ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

>> หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

>> แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตชนก ไกรวาส โทร. 02 590 2375 หรือ 096 941 7730 ในวันและเวลาราชการ
หรือ E-mail: chrproject58@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ (Culture and Health Risks Project)
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน