รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

เขียนโดย
พุธ 22 สิงหาคม 2561 @ 04:35

 การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
        โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาตินี้ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 และ ชั้น 4 เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านเทคนิคและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนางานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำแบบแปลนหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ชื่อเดิมตามแบบแปลน) เอกสารเลขที่ ก.90/ต.ค./59 และได้ส่งมอบแบบแปลนดังกล่าวให้แก่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยบริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ที่ชนะการประมูลแบบ e-bidding ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างปกติ 180 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีการขยายสัญญาการก่อสร้างจึงแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุฯ ใหม่ได้ในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จากเดิมต้องส่งมอบวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างตกแต่งภายใน ติดตั้งป้ายหอจดหมายเหตุฯ และติดตั้งป้ายห้องต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุฯ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายการสำคัญที่มีการรื้อถอนและปรับปรุง ดังต่อไปนี้

       1. การรื้อถอนและปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ของอาคารคลังพัสดุ เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานและสถานที่จัดเก็บและให้บริการจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ(ป้ายก่อสร้างโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณด้านหลังอาคาร ณ อาคารจอดรถ สช. 2)
 
 

         
  1.1 ผู้รับจ้างขูด ลอกสี ทำความสะอาด และทาสีอาคารภายนอกใหม่โดยรอบทั้งตึก (ด้านหน้าอาคาร)

(ด้านหลังอาคาร)            1.2 รื้อถอนผนังกันห้อง พื้นแกรนิตเดิม พื้นกระเบื้องยางเดิม รื้อฝ้าเพดานและควงโคมเดิม ชั้น 1 และชั้น 4 ออก และปรับปรุงตามแบบแปลนใหม่ 
 


 (ตัวอย่างพื้น ฝ้าเพดาน และผนังใหม่ห้องนิทรรศการ ชั้นที่ 1)
  


(ตัวอย่างพื้น ฝ้าเพดาน และผนังใหม่ห้องจัดเอกสาร (ซ้าย) และห้องเอกสารก่อนลงทะเบียน (ขวา) ชั้นที่ 4)            1.3 รื้อทางลาดเดิมด้านหลังอาคารออก แล้วติดตั้งทางลาดใหม่
 
 (ทางลาดใหม่เชื่อมหน้าลิฟต์และด้านหลังอาคาร)            1.4 เพิ่มลิฟต์โดยสาร 2 ตัว จากเดิมที่มีแล้ว 1 ตัว ชั้นที่ 1 – 5 รวมเป็น 3 ตัว (ติดตั้งลิฟต์โดยสารใหม่ จำนวน 2 ตัว จากชั้นที่ 1 – 5 รวมเป็น 3 ตัว)


            1.5 ปรับปรุงชั้นที่ 1 เป็นห้องนิทรรศการ ห้องบริการ และห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ


 (ตัวอย่างห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงและอยู่ระหว่างตกแต่งใหม่ 1)
 

(ตัวอย่างห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงและอยู่ระหว่างตกแต่งใหม่ 2)(ห้องบริการ ชั้น 1 ที่ปรับปรุงใหม่)
  


(ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ)

            1.6 ปรับปรุงชั้นที่ 4 เป็นสำนักงานหอจดหมายเหตุ ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องลงทะเบียน ห้องอนุรักษ์ ห้องจัดเอกสาร และห้องจัดเก็บ
  

(สำนักงานหอจดหมายเหตุ)

(ทางเข้าห้องอาหารและทางเข้าห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 2 และทางเข้าด้านในสำนักงานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4)
  
(ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 1 และห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 2)
 
(ห้องลงทะเบียนและอนุรักษ์เอกสาร)
 
(ห้องจัดเอกสาร)
  
(ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ ชั้น 4)
       2. งานก่อสร้างอาคารระบบประปาและไฟฟ้า บริเวณด้านหลังอาคาร โดยย้ายห้องไฟฟ้าและประปาจากชั้น 1 ไปติดตั้งไว้ด้านหลังอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ดังภาพประกอบต่อไปนี้
  

(อาคารระบบประปาและไฟฟ้า)       3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ
 
(ระบบปรับอากาศชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ทั้งภายในและภายนอก)       4. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น ภายในห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ ทั้งชั้น 1 และชั้น 4
 
(ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น)       5. ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาดก๊าซไนโตรเจน ทั้งชั้น 1 และชั้น 4

 

 (ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาดก๊าซไนโตรเจน และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้)
       6. ก่อสร้างชั้นลอยเพื่อจัดเก็บแผนที่ แบบแปลน และโปสเตอร์จดหมายเหตุ ภายในห้องจัดเก็บเอกสารชั้น 1 
  
(ชั้นลอย ภายในห้องจัดเก็บเอกสารชั้น 1)
 

 
 

       7. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ทีวีวงจรปิด และระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งชั้น 1 และชั้น 4
  


(ระบบโทรศัพท์ ทีวีวงจรปิด และระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์)


  
 
 
       8. ติดตั้งป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ด้านหน้าตึก
  

 

 (ป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย)

(ป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ)

 


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูหมอไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟรี เรื่อง "การจัดการเอกสารใบลาน" ของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน