รถเข็น (0 ชิ้น)
 
สุขภาพผู้พิการ:

เขียนโดย admin
อาทิตย์ 29 มิถุนายน 2551 @ 17:00


ภูมิปัญญาปฏิบัติกับชุมชนแห่งการฟื้นฟู
ระบบการแพทย์สัมพันธ์และผูกพันธ์กับระบบวัฒนธรรมซึ่งทำหน้าที่ให้คุณค่า และความหมาย รวมทั้งจัดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในสังคม ระบบการแพทย์ที่แตกต่างกันจึงให้ความหมายของความเจ็บป่วยและจัดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้การบำบัดรักษาแตกต่างกันไปการแพทย์สมัยใหม่เน้นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และอธิบายโรคผ่านความรู้ทางชีววิทยา เป็นระบบการรักษาที่แม้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับโรคและความผิดปกติบางชนิด แต่สำหรับโรคเรื้อรังหรือความเจ็บป่วยที่ต้องการมากกว่าการรักษาแบบกลไกที่แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ แล้ว ระบบการแพทย์สมัยใหม่ยังไม่สามารถตอบสนองได้ดีเท่าที่ผู้ป่วยและญาติต้องการ

โดยเฉพาะกับผู้ป่วยเรื้อรังและการฟื้นฟูความพิการซึ่งต้องการการดูแลรักษาเอาใจใส่ที่ต่อเนื่องยาวนาน ระบบการเยียวยาจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบททางสังคมวัฒนธรรม

สำหรับชาวบ้านจำนวนไม่น้อย การไปนอนพักรับการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ไม่เพียงเพราะการเดินทางและที่พักอาศัยซึ่งทางโรงพยาบาลมักไม่มีไว้รองรับญาติ แต่กระบวนการและระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยารักษาก็ยังเป็นเรื่องแปลกแยกไปจากพื้นฐานทางความรู้ ความเข้าใจและความคาดหวังของชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชนมีอยู่เดิมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเยียวยาความเจ็บป่วยเรื้อรังและฟื้นฟูความพิการที่หนังสือเล่มเล็กนี้นำเสนอเป็นตัวอย่าง

การกลับมาหาภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงการกลับไปรื้อฟื้นอดีตและนำภูมิปัญญามาใช้อย่างสำเร็จรูปตายตัว ดังที่เราจะเห็นได้จากกรณีศึกษาต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้มีการปรับตัว ผลิตใหม่ และผลิตซ้ำในบริบทใหม่ให้มีความหมายต่อการเยียวยาความทุกข์ของผู้พิการได้อย่างที่คงเอกลักษณ์เฉพาะตนของภูมิปัญญาชาวบ้านไว้อย่างน่าสนใจ

ความสนใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูความพิการโดยชุมชน หรือที่องค์การอนามัยโลกเรียกว่า Community-Based Rehabilitation (CBR) นั้นมีมายาวนานมากกว่าสองทศวรรษ โดยเหตุผลสำคัญที่ว่า การฟื้นฟูความพิการนั้นไม่ใช่แค่การจัดการกับข้อจำกัดทางร่างกายหรือจิตใจที่ผิดปกติไป แต่เป็นการฟื้นฟูชีวิตชีวิตหนึ่งที่สะดุดล้มลงให้ลุกขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้ง เป็นการฟื้นฟูศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อทดแทนและชดเชยส่วนที่ขาดหายไป และเป็นการฟื้นฟูชีวิตทางสังคมที่จะทำให้คนพิการสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้

การฟื้นฟูชีวิตที่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นลำพังเฉพาะแต่ในระบบบริการทางการแพทย์ แต่ต้องเป็นการฟื้นฟูในบริบทของชุมชนที่มีผู้คนหลากหลายมาเกี่ยวข้อง เพราะการฟื้นฟูดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องการปรับตัวของคนพิการ แต่เป็นเรื่องการปรับตัวของชุมชนควบคู่กันไปในขณะเดียวกันด้วย

หากเราสนใจศึกษาการเยียวยาผู้พิการโดยชุมชนซึ่งมีอยู่ก็จะเห็นศักยภาพของชุมชนอ้าแขนรับคนพิการและมีส่วนร่วมในการบำบัดเยียวยาอย่างไม่นิ่งดูดายต่อความทุกข์ยากของผู้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหา

เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเยียวยาที่จะฟื้นฟูชีวิตผู้คนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกประยุกต์ใช้ผ่านประสบการณ์ที่ยาวนาน จนเราเรียกได้ว่าเป็นความงดงามของ “ภูมิปัญญาปฏิบัติในชุมชนแห่งการเยียวยา”

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส)

จากคำนำหนังสือ ชุมชนแห่งการเยียวยากับภูมิปัญญาปฏิบัติ จัดพิมพ์โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ สสพ.บทความฉบับสมบูรณ์ มานุษยวิทยาการแพทย์ ศตวรรษที่ 21
บทความ (ฉบับย่อ) "มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
สไลด์ประกอบการบรรยาย "มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่ 21"
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรคNCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
ดูทั้งหมด »
 

 ธีระ


บุคคลทั่วไป
ความคิดเห็นที่ 1 Re: สุขภาพผู้พิการ:
ขอชวนคนไทยมอบ ของขวัญแก่คนพิการทั่วประเทศ
(ขอให้ให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อความนี้ต่อไปให้คนอื่นๆ )

ผมทำงานให้องค์กรมูลนิธิการกุศล และได้รับอีเมล์เรื่อง “Web ประกาศงาน – ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน” เมื่อผมอ่านอีเมล์นี้แล้ว ผมรู้สึกว่าถ้าเอกชนทุกบริษัท องค์กรทุกองค์กร และเราทุกคน ให้โอกาสแก่คนพิการในการให้มีงานทำ คงจะทำให้คนพิการทั่วประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างกุศลสร้างบุญที่ใหญ่หลวง เพราะคนพิการสามารถทำงานได้ และคนปกติบางคนยังทำงานดีสู้คนพิการบางคนไม่ได้ เพราะแต่คนพิการเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงาน ดังนั้นผมจึงอยากให้ทุกคน ลองเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่คนพิการ

เมื่อผมอ่านอีเมล์นี้ ผมรู้ว่าคนที่ทำเว็บนี้ขึ้นมานอกจากจะทำเพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วยังทำเพื่อถวายในหลวง ผมจึงอยากให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อความนี้ต่อไปให้คนอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างความดีถวายในหลวงและช่วยคนพิการทั่วประเทศให้มีงานทำ

www.wresearch.org/helpdisable_webboard.php/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////อีเมล์ที่ผมได้รับ


3/10/2551

เรียน ผู้บริหารสูงสุดของสมาคม/มูลนิธิ/องค์กร
สำเนา หัวหน้าฝ่ายบุคคล และ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศของสมาคม/มูลนิธิ/องค์กร
เรื่อง “Web ประกาศงาน – ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน”

ผมในนามหัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch ขอความร่วมมือมายังสมาคม/มูลนิธิ/องค์กร ของท่านช่วยเชื่อมโยงเว็บไซด์ www.wresearch.org/helpdisable_webboard.php ซึ่งเป็นเว็บสำหรับ “ประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน โดยการประกาศรับสมัครงานในเว็บนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น” กับเว็บไซด์ขององค์กรท่าน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซด์นี้กับองค์กรและบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกสมาคม/มูลนิธิ/องค์กรของท่าน และขอความร่วมมือให้สมาคม/มูลนิธิ/องค์กรของท่านช่วยส่งข้อมูลของเว็บไซด์นี้เป็นยังองค์กรและบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกองค์กรของท่าน อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้องค์กรและบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกองค์กรของท่าน ร่วมกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนพิการ สามารถมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อ สนองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ วันที่ 22 มีนาคม 2517 “….งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการ ไม่ได้เป็นผู้อยากพิการ และอยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำ ก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้
เพื่อให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม...”

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันเปิดโอกาสให้คนพิการ สามารถมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทำให้คนพิการทั่วประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความนับถือ
นายสัมฤทธิ์ ศรีสุวรรณรัตน์
หัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch
ผู้โพสต์ : ธีระ [Fri, 26 Dec 2008 12:20 58.8.93.75]
 
หน้า : 1
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน