รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 20 พย. 58 (1125)

แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยง สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ขอเชิญร่วมงานศุกร์เสวนา
หัวข้อ “วัฒนธรรมกับสุรา”
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

ขอเชิญร่วม ศุกร์เสวนา 30 ต.ค. 58 (1210)

แผนงานวิจัย Culture and Risk สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วมงานศุกร์เสวนา หัวข้อ 
“มิติสังคมวัฒนธรรมของผู้ใช้ยากับทิศทางการทำงานด้านยาเสพติดในอนาคต”
ขอเชิญร่วมศุกร์เสวนา 4 ก.ย. 58 (1182)

ในหัวข้อ 
“ทบทวนประสบการณ์การสร้างกระบวนกรและการออกแบบกระบวนการ
เพื่อสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระบบบริการสุขภาพ”

โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านการออกแบบกระบวนการและกระบวนกรด้านจิตวิญญาณ
 

เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา' หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา" (955)

แผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ หรือ “โครงการงานบันดาลใจ” 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วม 'ศุกร์เสวนา'
หัวข้อ “อัตตชาติพันธุ์วรรณาและจิตตปัญญาศึกษา” 
(Autoethnographic research and Contemplative education)
 
เชิญร่วมศุกร์เสวนา 12 ธ.ค. 57 (1382)

หัวข้อ "อ่านหนังสือ On Humanism: Thinking in Action"
 
นำเสวนาโดย นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
(นักวิจัยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)
ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)
 
ศุกร์เสวนา 10 ต.ค. 57 (1458)

หัวข้อ "การจัดการความรู้: นวัตกรรมการจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข" 

วิทยากรโดย 
1. ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2. นางสาวคณิศร เต็งรัง  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ศุกร์เสวนา 19 ก.ย. 57 (1413)

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีศุกร์เสวนา เรื่อง
"คนไร้บ้าน กลุ่มคนชายขอบของระบบสุขภาพไทย"

โดย ภก. ภารดี ปลอดภัย
 

เชิญร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (2420)

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม     กำหนดการ

เรื่อง 
Transforming Medicine Transcending Disciplinary Boundaries
จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่
ณ ห้องประชุม สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี
 
เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 25 ก.ค. 57 (1357)

หัวข้อ รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500
โดย นายธันวา วงศ์เสงี่ยม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 
ศุกร์เสวนา 18 ก.ค. 57 (1360)

เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ จาก “กินตามธาตุ” สู่การกินตามหลัก “โภชนาการใหม่” การเปลี่ยนแปลงความรู้และปฏิบัติการด้านอาหารการกินในสังคมไทย โดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง

ศุกร์เสวนา 20 มิ.ย. 57 พบกับ 2 Special Project (1191)

เช้า เวลา 09.00-12.00 น. 
โครงการ Engagement for Patient Safety 
บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. 
เรื่อง พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่ 
 
 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557 (1631)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามจารีตครู-ศิษย์ ตามแบบแผนของความเป็นแพทย์แผนไทย ตระกูล “แพทยานนท์” 
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (บ่าย) (956)

หัวข้อ "การพัฒนาสำนึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
เวลา 13.30 -16.30 น.  
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (เช้า) (987)

หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการออกสูติบัตรให้แก่บุตรของผู้หนีภัยการสู้รบ"

เวลา 09.00-12.00 น. 

ประกาศรายชื่อ รพ. ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ (2102)

โครงการ การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา

(Healthcare Healing Environment Design) 

เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (บ่าย) (892)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
 
เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (เช้า) (828)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)  
ศุกร์เสวนา 23 พฤษภาคม 2557 (13.30-16.30 น.) (892)

 หัวข้อ: โครงการขับเคลื่อนหมออนามัย: พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนแนวใหม่ 

นำเสนอโดย  อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล 

ประชุม "กะเหรี่ยงศึกษา" (1169)

ประชุม "กะเหรี่ยงศึกษา" วันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2557

 
ศุกร์เสวนา 24 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1116)

หัวข้อ : แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 
นำเสนอโดย  สุนทรีย์ เรือนมูล

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน