รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 25 ก.ค. 57 (1102)

หัวข้อ รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500
โดย นายธันวา วงศ์เสงี่ยม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 
ศุกร์เสวนา 18 ก.ค. 57 (1094)

เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ จาก “กินตามธาตุ” สู่การกินตามหลัก “โภชนาการใหม่” การเปลี่ยนแปลงความรู้และปฏิบัติการด้านอาหารการกินในสังคมไทย โดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง

ศุกร์เสวนา 20 มิ.ย. 57 พบกับ 2 Special Project (876)

เช้า เวลา 09.00-12.00 น. 
โครงการ Engagement for Patient Safety 
บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. 
เรื่อง พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่ 
 
 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557 (1174)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามจารีตครู-ศิษย์ ตามแบบแผนของความเป็นแพทย์แผนไทย ตระกูล “แพทยานนท์” 
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (บ่าย) (706)

หัวข้อ "การพัฒนาสำนึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
เวลา 13.30 -16.30 น.  
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (เช้า) (726)

หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการออกสูติบัตรให้แก่บุตรของผู้หนีภัยการสู้รบ"

เวลา 09.00-12.00 น. 

ประกาศรายชื่อ รพ. ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ (1745)

โครงการ การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา

(Healthcare Healing Environment Design) 

เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (บ่าย) (600)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
 
เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (เช้า) (548)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)  
ศุกร์เสวนา 23 พฤษภาคม 2557 (13.30-16.30 น.) (629)

 หัวข้อ: โครงการขับเคลื่อนหมออนามัย: พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนแนวใหม่ 

นำเสนอโดย  อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล 

ประชุม "กะเหรี่ยงศึกษา" (928)

ประชุม "กะเหรี่ยงศึกษา" วันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2557

 
ศุกร์เสวนา 24 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (866)

หัวข้อ : แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 
นำเสนอโดย  สุนทรีย์ เรือนมูล

ศุกร์เสวนา 17 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (826)

หัวข้อ : ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยความรู้ัในการจัดการน้ำ 
นำเสนอโดย  ดร.จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศุกร์เสวนา 10 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (825)

หัวข้อ:  การศึกษาทางคลินิกกับยาพื้นบ้าน: กรณีการทดลองกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทย 
นำเสนอโดย  ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก  
ร่วมด้วย         ธีรเดช อุทัยวิทยรัตน์ 

ศุกร์เสวนา 13 ธันวาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (850)

หัวข้อ :  นโยบายจำนำข้าว : ประวัติศาสตร์การควบคุมของรัฐต่อสังคมชนบท
นำเสนอโดย  วีระ หวังสัจจะโชค

ศุกร์เสวนา 6 ธันวาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (685)

หัวข้อ: อัตลักษณ์และความรุนแรง: ภาพลวงของชะตาลิขิต 
นำเสนอโดย  ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
 
 
ศุกร์เสวนา 29 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (610)

หัวข้อ: ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย 

นำเสนอโดย นางศิราณี ศรีหาภาค 

ร่วมด้วย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน 

ศุกร์เสวนา 22 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (632)

หัวข้อ: ชุมชนหลังภัยพิบัติ 2554: การประกอบการสร้างสังคม
นำเสนอโดย สุมนมาลย์ สิงหะ
ร่วมด้วย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล 

ศุกร์เสวนา 15 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 13.30-16.30 น.) (591)

หัวข้อ: หอประวัติศาสตร์สุขภาพ: งานออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนร่วมสมัย" 
นำเสนอโดย  ปารณัฐ สุขสุทธิ์
ร่วมด้วย        ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 

ศุกร์เสวนา 8 พฤสจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (647)

เรื่อง “ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสุขภาพ”
โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย
ร่วมด้วย  อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

 
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน