รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ศุกร์เสวนา 7 มิถุนายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1224)

หัวข้อ: การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้่านพม่า: มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน 

นำเสนอโดย  ผศ. ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 
ร่วมด้วย        อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม 

ศุกร์เสวนา 31 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1057)

หัวข้อ :  น้ำท่วม...เมือง!!

นำเสนอโดย  ชีวสิทธิ์ บุณยะเกียรติ  
ร่วมด้วย        ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ศุกร์เสวนา 17 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1086)

หัวข้อ : สุขภาวะชุมชนคนริมถนนสาย R3A: กรณีศึกษาลาวตอนเหนือ 

นำเสนอโดย  ดร.อรัญญา ศิริผล 
ร่วมด้วย  ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  
            อาจารย์อดิศร เสมแย้ม 

ศุกร์เสวนา 10 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1066)

 หัวข้อ: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การแพทย์และการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย 

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

ร่วมด้วย  อาจารย์ชาติชาย มุกสง 

ศุกร์เสวนา 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (1149)

 หัวข้อ: จากท้องถิ่นสู่ชาตินิยม: ภูมิปัญญาในกระแสโลก 

นำเสนอโดย  ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ  

ร่วมด้วย  อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์

              อาจารย์ธวัช มณีผ่อง 

              

ศุกร์เสวนา 19 เมษายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1038)

 หัวข้อ:  เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ 

นำเสนอโดย  อาจารย์ศุภวดี  มนต์เนรมิตร  

ศุกร์เสวนา 29 มีนาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (948)

 หัวข้อ: บ้านกับโลกทัศน์ทางสุขภาพของคนอุษาคเนย์ 

นำเสนอโดย  ดร.เสถียร ฉันทะ 

ร่วมด้วย  ดร.กฤษฎา บุญชัย 

ศุกร์เสวนา 8 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1021)

หัวข้อ :  การแพทย์พื้นบ้าน: การดำรงอยู่ การดูแลแม่หลังคลอดในกัมพูชา" 
นำเสนอโดย   บุษบงก์ วิเศษพลชัย  
ร่วมด้วย   ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ  และ Dr. Alexandra Denes

ศุกร์เสวนา 1 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1005)

หัวข้อ :  "ขวัญ" ความหมายและพลวัตสุขภาพของคนไทดำในเวียดนาม  
นำเสนอโดย   ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร  
ร่วมด้วย   ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ศุกร์เสวนา 22 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1153)

หัวข้อ :  ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย 
นำเสนอโดย  ยงศักดิ์ ตันติปิฏก

ศุกร์เสวนา 15 กุมภาพันธ์ 56 (14.00-17.00 น.) (1072)

หัวข้อ :  สมัชชาสุขภาพ ปรัชญา แนวคิดและจิตวิญญาณ
นำเสนอโดย  นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ศุกร์เสวนา 8 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1185)

หัวข้อ : สถานะ คำถาม และการตอบโจทย์ของสังคมวิทยาต่อทางออกของสังคม
นำเสนอโดย  ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์  

ศุกร์เสวนา 11 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (961)

หัวข้อ:  เดินดินไปกับเครื่องมือ 7 ชิ้น 

นำเสนอโดย    ธัญลักษณ์ ศรีสง่า, จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์  

ศุกร์เสวนา 14 ธันวาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1080)

หัวข้อ :  ลุ่มน้ำโขง ความทรงจำ ชุมชนและการก่อรูปประชาสังคม  

นำเสนอโดย  ดร.กฤษฎา บุญชัย  

 

ศุกร์เสวนา 7 ธันวาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1172)

หัวข้อ  : สื่อกับมานุษยวิทยา: ภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

นำเสนอโดย  อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์  

ศุกร์เสวนา 30 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1353)

หัวข้อ :  เรื่องเล่าจากภาคสนาม "ตัวตนที่ลึกลับ" ของนักมานุษยวิทยา 

นำเสนอโดย  สมัคร์ กอเซ็ม  นักวิจัยอิสระ 

ร่วมด้วย  ผศ. ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ , ดร.อนุสรณ์ อุณโณ, อาจารย์ประเสริฐ แรงกล้ และ อาจารย์จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ 

ศุกร์เสวนา 23 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1047)

หัวข้อ :  สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน และการเรียนรู้สู่สังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม 

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

ศุกร์เสวนา 9 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1067)

หัวข้อ: ชุมชนกับภัยพิบัติ: เรียนรู้อยู่กับน้ำ สุขภาพและวัฒนธรรม 

นำเสนอโดย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล  
                     นพ.  ดร.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย

 

 

ศุกร์เสวนา 2 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1242)

หัวข้อ :   ท้องถิ่นและโลก: มานุษยวิทยาว่าด้วยโลกาภิวัฒน์และการข้ามชาติ
นำเสนอโดย   ทสพร  ดำริห์   

                                          

 

ศุกร์เสวนา 26 ตุลาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1234)

หัวข้อ: อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 
นำเสนอโดย :  ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์  
ร่วมนำเสนอ :  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล และ 
                  ผศ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี

 

 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน