รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 3 (1639)

เรื่อง “การเรียนรู้งานกายภาพบำบัดชุมชนและการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง” 
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
ณ เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
 
อบรม “สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต” (2040)

โครงการ งานบันดาลใจ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม
สื่อสารบันดาลใจ : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้อง BB-210 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัครภายใน 18 มิถุนายน 2558
รับจำนวนจำกัด เพียง 35 ท่าน เท่านั้น !!!!! 
 
ก้าวแรกสู่ “งานบันดาลใจ” (1525)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ก้าวแรกสู่งานบันดาลใจ” ขึ้น

 

เชิญร่วมศุกร์เสวนา 12 ธ.ค. 57 (1395)

หัวข้อ "อ่านหนังสือ On Humanism: Thinking in Action"
 
นำเสวนาโดย นายสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
(นักวิจัยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)
ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ)
 
ศุกร์เสวนา 10 ต.ค. 57 (1478)

หัวข้อ "การจัดการความรู้: นวัตกรรมการจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายสาธารณสุข" 

วิทยากรโดย 
1. ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
2. นางสาวคณิศร เต็งรัง  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ศุกร์เสวนา 19 ก.ย. 57 (1435)

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีศุกร์เสวนา เรื่อง
"คนไร้บ้าน กลุ่มคนชายขอบของระบบสุขภาพไทย"

โดย ภก. ภารดี ปลอดภัย
 

เชิญร่วม ประชุมวิชาการประจำปี 2557 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (2447)

ใบสมัครเข้าร่วมประชุม     กำหนดการ

เรื่อง 
Transforming Medicine Transcending Disciplinary Boundaries
จากวิกฤตความรู้สู่ปฏิบัติการสุขภาพใหม่
ณ ห้องประชุม สานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี
 
เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 25 ก.ค. 57 (1380)

หัวข้อ รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500
โดย นายธันวา วงศ์เสงี่ยม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 
ศุกร์เสวนา 18 ก.ค. 57 (1376)

เชิญร่วม ศุกร์เสวนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ จาก “กินตามธาตุ” สู่การกินตามหลัก “โภชนาการใหม่” การเปลี่ยนแปลงความรู้และปฏิบัติการด้านอาหารการกินในสังคมไทย โดย อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง

ศุกร์เสวนา 20 มิ.ย. 57 พบกับ 2 Special Project (1206)

เช้า เวลา 09.00-12.00 น. 
โครงการ Engagement for Patient Safety 
บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. 
เรื่อง พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่ 
 
 
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557 (1661)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีความสำคัญในการสืบทอดแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามจารีตครู-ศิษย์ ตามแบบแผนของความเป็นแพทย์แผนไทย ตระกูล “แพทยานนท์” 
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (บ่าย) (967)

หัวข้อ "การพัฒนาสำนึกพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
เวลา 13.30 -16.30 น.  
ศุกร์เสวนา 13 มิ.ย. 57 (เช้า) (1003)

หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการออกสูติบัตรให้แก่บุตรของผู้หนีภัยการสู้รบ"

เวลา 09.00-12.00 น. 

ประกาศรายชื่อ รพ. ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ (2123)

โครงการ การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา

(Healthcare Healing Environment Design) 

เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (บ่าย) (910)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
 
เต็มอิ่มกับ Special Project โดยผู้นำ คศน. ในศุกร์เสวนา 6 มิ.ย. 57 (เช้า) (837)

การจัดศุกร์เสวนาวันที่ 6 มิถุนายน 557 นี้
เป็นเวทีนำเสนองานวิชาการจากการทำโครงการพิเศษ (Special Project) 
ของผู้นำในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)  
ศุกร์เสวนา 23 พฤษภาคม 2557 (13.30-16.30 น.) (921)

 หัวข้อ: โครงการขับเคลื่อนหมออนามัย: พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนแนวใหม่ 

นำเสนอโดย  อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล 

ประชุม "กะเหรี่ยงศึกษา" (1184)

ประชุม "กะเหรี่ยงศึกษา" วันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2557

 
ศุกร์เสวนา 24 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1143)

หัวข้อ : แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 
นำเสนอโดย  สุนทรีย์ เรือนมูล

ศุกร์เสวนา 17 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1155)

หัวข้อ : ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยความรู้ัในการจัดการน้ำ 
นำเสนอโดย  ดร.จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน