รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

ศุกร์เสวนา 29 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (736)

หัวข้อ: ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย 

นำเสนอโดย นางศิราณี ศรีหาภาค 

ร่วมด้วย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน 

ศุกร์เสวนา 22 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (768)

หัวข้อ: ชุมชนหลังภัยพิบัติ 2554: การประกอบการสร้างสังคม
นำเสนอโดย สุมนมาลย์ สิงหะ
ร่วมด้วย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล 

ศุกร์เสวนา 15 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 13.30-16.30 น.) (716)

หัวข้อ: หอประวัติศาสตร์สุขภาพ: งานออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนร่วมสมัย" 
นำเสนอโดย  ปารณัฐ สุขสุทธิ์
ร่วมด้วย        ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 

ศุกร์เสวนา 8 พฤสจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (777)

เรื่อง “ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสุขภาพ”
โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย
ร่วมด้วย  อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

 
ศุกร์เสวนา 1 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (805)

“เอกสารส่วนบุคคลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว กับประวัติศาสตร์สุขภาพไทย”

โดย  ทีมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

 
"ศุกร์เสวนา" 18 ต.ค. 2556 (837)

“การสำรวจสถานภาพความรู้ : เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา”

หนึ่งในโครงการวิจัยที่กำลังจะเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ
ในการศึกษาสังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์-การแพทย์
 

ศุกร์เสวนา 11 ตุลาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (847)

หัวข้อ : คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมาสาม สี่ ตัว 

นำเสนอโดย  นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย 
ร่วมด้วย  ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

ศุกร์เสวนา 7 มิถุนายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1387)

หัวข้อ: การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้่านพม่า: มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน 

นำเสนอโดย  ผศ. ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 
ร่วมด้วย        อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม 

ศุกร์เสวนา 31 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1182)

หัวข้อ :  น้ำท่วม...เมือง!!

นำเสนอโดย  ชีวสิทธิ์ บุณยะเกียรติ  
ร่วมด้วย        ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ศุกร์เสวนา 17 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1218)

หัวข้อ : สุขภาวะชุมชนคนริมถนนสาย R3A: กรณีศึกษาลาวตอนเหนือ 

นำเสนอโดย  ดร.อรัญญา ศิริผล 
ร่วมด้วย  ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  
            อาจารย์อดิศร เสมแย้ม 

ศุกร์เสวนา 10 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1195)

 หัวข้อ: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การแพทย์และการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย 

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

ร่วมด้วย  อาจารย์ชาติชาย มุกสง 

ศุกร์เสวนา 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (1266)

 หัวข้อ: จากท้องถิ่นสู่ชาตินิยม: ภูมิปัญญาในกระแสโลก 

นำเสนอโดย  ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ  

ร่วมด้วย  อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์

              อาจารย์ธวัช มณีผ่อง 

              

ศุกร์เสวนา 19 เมษายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1193)

 หัวข้อ:  เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ 

นำเสนอโดย  อาจารย์ศุภวดี  มนต์เนรมิตร  

ศุกร์เสวนา 29 มีนาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1062)

 หัวข้อ: บ้านกับโลกทัศน์ทางสุขภาพของคนอุษาคเนย์ 

นำเสนอโดย  ดร.เสถียร ฉันทะ 

ร่วมด้วย  ดร.กฤษฎา บุญชัย 

ศุกร์เสวนา 8 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1139)

หัวข้อ :  การแพทย์พื้นบ้าน: การดำรงอยู่ การดูแลแม่หลังคลอดในกัมพูชา" 
นำเสนอโดย   บุษบงก์ วิเศษพลชัย  
ร่วมด้วย   ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ  และ Dr. Alexandra Denes

ศุกร์เสวนา 1 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1142)

หัวข้อ :  "ขวัญ" ความหมายและพลวัตสุขภาพของคนไทดำในเวียดนาม  
นำเสนอโดย   ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร  
ร่วมด้วย   ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ศุกร์เสวนา 22 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1276)

หัวข้อ :  ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย 
นำเสนอโดย  ยงศักดิ์ ตันติปิฏก

ศุกร์เสวนา 15 กุมภาพันธ์ 56 (14.00-17.00 น.) (1179)

หัวข้อ :  สมัชชาสุขภาพ ปรัชญา แนวคิดและจิตวิญญาณ
นำเสนอโดย  นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ศุกร์เสวนา 8 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1291)

หัวข้อ : สถานะ คำถาม และการตอบโจทย์ของสังคมวิทยาต่อทางออกของสังคม
นำเสนอโดย  ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์  

ศุกร์เสวนา 11 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (1069)

หัวข้อ:  เดินดินไปกับเครื่องมือ 7 ชิ้น 

นำเสนอโดย    ธัญลักษณ์ ศรีสง่า, จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์  

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน