รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ศุกร์เสวนา 30 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1238)

หัวข้อ : การซึมซับร่างกายผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน 

นำเสนอโดย  แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศุกร์เสวนา 30 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1162)

 หัวข้อ : ร่างกายและการประกอบสร้าง 

นำเสอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

ศุกร์เสวนา 23 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1308)

หัวข้อ : ทฤษฎีร่างกาย

นำเสนอโดย  ธนวรรณ สาระรัมย์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

ศุกร์เสวนา 23 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1165)

หัวข้อ : ความรู้ ความจริง : การสร้างความหมายทางสังคมศาสตร์

นำเสนอโดย   สุิทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศุกร์เสวนา 20 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1333)

 หัวข้อ: เทคโนโลยีทางการแพทย์: มุมมองเชิงวิพากษ์ 

นำเสนอโดย  แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศุกร์เสวนา 20 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1273)

 หัวข้อ: ปรากฏการณ์ไข้หวัดนก: การเมืองเรื่่องสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์  

นำเสนอโดย  สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศุกร์เสวนา 17 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1388)

 ห้วข้อ:  ชาติพันธุ์กับการแพทย์

นำเสนอโดย หทัยรัตน์ มั่นอาจ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ศุกร์เสวนา 17 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1412)

 หัวข้อ:  โรคระบาดที่ถูกลืม:  วัณโรคกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม

นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  

ศุกร์เสวนา 13 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1216)

 หัวข้อ: ร่างกาย การเมืองเรื่องร่างกายและการแพทย์ 

นำเสนอโดย  สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต  

ศุกร์เสวนา 10 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1351)

หัวข้อ:  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม: ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

นำเสนอโดย  หทัยรัตน์ มั่นอาจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศุกร์เสวนา 10 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1170)

 หัวข้อ: มานุษยวิทยาการแพทย์ และผัสสะ 

นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพสต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

 

ศุกร์เสวนา 3 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1331)

 หัวข้อ "มานุษยวิทยา ประสบการณ์ความเจ็บป่วยกับการตีความ" 

นำเสนอโดย แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศุกร์เสวนา 3 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1242)

 หัวข้อ "ความหมายของโรคภัย: เรื่องเล่าของความทุกข์ยากและการเยียวยา" 

นำเสนอโดย สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศุกร์เสวนา 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1106)

หัวข้อ:  ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์ 

นำเสนอโดย   หทัยรัตน์ มั่นอาจ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศุกร์เสวนา 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1206)

หัวข้อ: ประสิทธิผลของการรักษาเชิงสัญลักษณ์: แนวคิดมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง 

นำเสนอโดย  แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ศุกร์เสวนา 6 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1302)

หัวข้อ  "วัฒนธรรม ระบบการดูแลสุขภาพ และความจริงทางเวชกรรม" 

นำเสนอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย  รพสต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

ศุกร์เสวนา 6 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1355)

หัวข้อ "พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ"

นำเสนอโดย แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

ศุกร์เสวนา่ 2 กรกฎาคม 2553 (1315)

หัวข้อ "ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วยในมานุษยวิทยาการแพทย์"  

นำเสนอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพสต. นาเกลือ

                     อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

 

 

ศุกร์เสวนา 25 มิถุนายน 2553 (1290)

หัวข้อ  มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย 

นำเสนอโดย สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช และหทัยรัตน์ มั่นอาจ 

ศุกร์เสวนา 4 มิถุนายน 2553 (1542)

หัวข้อ  "เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" 

นำเสนอโดย  ประคอง แก้วนัย  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน