รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
ศุกร์เสวนา 15 กุมภาพันธ์ 56 (14.00-17.00 น.) (1295)

หัวข้อ :  สมัชชาสุขภาพ ปรัชญา แนวคิดและจิตวิญญาณ
นำเสนอโดย  นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ศุกร์เสวนา 8 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1414)

หัวข้อ : สถานะ คำถาม และการตอบโจทย์ของสังคมวิทยาต่อทางออกของสังคม
นำเสนอโดย  ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์  

ศุกร์เสวนา 11 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (1182)

หัวข้อ:  เดินดินไปกับเครื่องมือ 7 ชิ้น 

นำเสนอโดย    ธัญลักษณ์ ศรีสง่า, จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์  

ศุกร์เสวนา 14 ธันวาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1302)

หัวข้อ :  ลุ่มน้ำโขง ความทรงจำ ชุมชนและการก่อรูปประชาสังคม  

นำเสนอโดย  ดร.กฤษฎา บุญชัย  

 

ศุกร์เสวนา 7 ธันวาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1403)

หัวข้อ  : สื่อกับมานุษยวิทยา: ภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

นำเสนอโดย  อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์  

ศุกร์เสวนา 30 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1587)

หัวข้อ :  เรื่องเล่าจากภาคสนาม "ตัวตนที่ลึกลับ" ของนักมานุษยวิทยา 

นำเสนอโดย  สมัคร์ กอเซ็ม  นักวิจัยอิสระ 

ร่วมด้วย  ผศ. ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ , ดร.อนุสรณ์ อุณโณ, อาจารย์ประเสริฐ แรงกล้ และ อาจารย์จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ 

ศุกร์เสวนา 23 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1281)

หัวข้อ :  สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน และการเรียนรู้สู่สังคมนิยมของกลุ่มไทในเวียดนาม 

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

ศุกร์เสวนา 9 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1300)

หัวข้อ: ชุมชนกับภัยพิบัติ: เรียนรู้อยู่กับน้ำ สุขภาพและวัฒนธรรม 

นำเสนอโดย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล  
                     นพ.  ดร.วรสิทธิ์  ศรศรีวิชัย

 

 

ศุกร์เสวนา 2 พฤศจิกายน 2555 (13.30-16.30 น.) (1473)

หัวข้อ :   ท้องถิ่นและโลก: มานุษยวิทยาว่าด้วยโลกาภิวัฒน์และการข้ามชาติ
นำเสนอโดย   ทสพร  ดำริห์   

                                          

 

ศุกร์เสวนา 26 ตุลาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1558)

หัวข้อ: อ่าน "ตึกกรอสส์" เยียวยาใคร? ใครเยียวยา? 
นำเสนอโดย :  ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์  
ร่วมนำเสนอ :  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล และ 
                  ผศ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี

 

 

ศุกร์เสวนา 19 ตุลาคม 2555 (13.30-16.30 น.) (1338)

 หัวข้อ : ห้องเรียนภาคสนาม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ 

นำเสนอโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  ผู้ช่วยวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการโรงเรียนภาคสนามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์  

ศุกร์เสวนา 31 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1501)

 หัวข้อ:  ครอบครัวหลายวัย: ความสับสน พลวัตแห่งยุคสมัย 

นำเสนอโดย  อดิเรก เร่งมานะวงษ์  รพ.สต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ดำเนินการเสวนาโดย  อาจารย์เสนาะ  เจริญพร  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

ศุกร์เสวนา 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1437)

หัวข้อ :   ผู้ดูแล: คุณค่าและความหมายของชีวิต 

นำเสนอโดย     ศิราณี ศรีหาภาค  

                         คณิศร เต็งรัง        

 

 

 

 

ศุกร์เสวนา 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1579)

หัวข้อ:  การเปลี่ยนผ่านของการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย 

นำเสนอโดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์  

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

ศุกร์เสวนา 29 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1458)

หัวข้อ  "การเมือง ดุลอำนาจกับการจัดการด้านสุขภาพ" 

นำเสนอโดย ปารณัฐ สุขสุทธิ์  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

ศุกร์เสวนา 22 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1487)

หัวข้อ: โลกาภิวัฒน์กับธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 

นำเสนอโดย  นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ นักวิัจัยอิสระ 

ศุกร์เสวนา 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. (1229)

หัวข้อ:   สถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ

นำเสนอโดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท  

ครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว (1420)

งานครบรอบ ๑ ปี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ สาธารณสุขซอย ๖ กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว (1541)

คณะกรรมการจัดงาน "หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว" 

ครอบครัวพริ้งพวงแก้วและกัลยาณมิตร
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ณ เมรุวัดธาตุทอง 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ดังรายละเอียดกำหนดการแนบดังนี้ 

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนังสั้น... (2591)

ชมรายละเอียด กำหนดการ และโปรแกรมฉายหนังสั้นได้ที่นี่

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนังสั้น

ณ บริเวณเทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)
งาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ ๒” (Community Health and Primary Care Expo)
อิมแพค เมืองทองธานี  วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน