รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ศุกร์เสวนา 30 เมษายน 2553 (1097)

 หัวข้อ "แนวคิดมานุษยวิทยาว่าด้วยจรรยาบรรณและระบบศีลธรรม"

นำเสนอโดย  ยงศักดิ์ ตันติปิฎก  นักวิจัยอิสระ 

คณะสังคมศาสตร์ มช. รับสมัคร ป.โท สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (2679)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ภาคปกติ

ศุกร์เสวนา 9 เมษายน 2553 (1242)

 หัวข้อ  "ผัสสะและการรับรู้โลกของผู้พิการทางสายตา"

 นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  

ศุกร์เสวนา 5 กุมภาพันธ์ 2553 (1297)

หัวข้อ "การสร้ างประวัติศาสตร์โรคภัยไข้เจ็บ : นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงในการทำงานป้องกันเอดส์"

นำเสนอโดย   สันติพงษฺ์  ช้างเผือก   นักวิจัยอิสระ  และ อาจารย์ธวัช  มณีผ่อง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ศุกร์เสวนา 29 มกราคม 2553 (1439)

หัวข้อ "ชีวิตโดดเดี่ยวในโลกของวัตถุ"

นำเสนอโดย อาจารย์อิสสระ ดวงเกตุ

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ศุกร์เสวนา 15 มกราคม 2553 (1295)

หัวข้อ "ชาตินิยมในแบบเรียนไทย"

นำเสนอโดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศุกร์เสวนา 8 มกราคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1363)

หัวข้อ "มานุษยวิทยากับอารมณ์"

นำเสนอโดย ปารณัฐ สุขสุทธิ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ดำเนินการเสวนาโดย

น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ) โทร. 02-5901498

ศุกร์เสวนา 25 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1275)

หัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ชุมชน: ประเด็นและข้อถกเถียง"

โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ดำเนินการเสวนาโดย น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6

โทร. 02-5901498, 02-5901352

สวสส. ร่วมโครงการ SHA ของสถาบัน HA (7314)

สถาบัน HA ได้ริเริ่มโครงการ SHA หรือ Sustainable Health Promotion and Hospital Accreditation 

 

ศุกร์เสวนา 18 กันยายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1676)

หัวข้อ "พื้นฐานความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์" โดย ชาติชาย มุกสง นักวิจัยอิสระ

 

 

ศุกร์เสวนา 4 กันยายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1405)

หัวข้อ "แนวคิดระบาดวิทยาและความทุกข์ทางสังคม"

นำเสนอโดย ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศุกร์เสวนา 21 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1470)

เรื่อง "ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่"  นำเสนอโดย รำไพ แก้ววิเชียร , ชมพูนุช ทิมนิกาย และเบญจวรรณ ธนพรภูริช โครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.)

 

ศุกร์เสวนา 14 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1295)

ศุกร์เสวนา 14 สิงหาคม 2552 นี้ เป็นการเสวนาในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ หลัง 14 ตุลาคม" นำเสนอโดย ชาติชาย มุกสง นักวิจัยอิสระ

 

 

ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1356)

ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง "มองสุขภาพ ผ่านแนวคิดสังคมเสี่ยงภัย" 

โดย อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ศุกร์เสวนา 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1393)

 

เรื่อง "การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย"

นำเสนอโดย นายชาติชาย มุกสง นักวิชาการอิสระ

ศุกร์เสวนา วันที่ 10 กรกฎาคม 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1341)

เรื่อง "สถาปัตยกรรมศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อทศวรรษหน้า" 
นำเสนอโดย
นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์ (สถาปนิกอิสระ)  และ 
นายวัฒนา สุถิรนาถ (สถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข)

 

ศุกร์เสวนา วันที่ 3 กรกฎาคม 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1233)

เรื่อง "บันทึกสุขภาพในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน"
นำเสนอโดย นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ นักวิจัยอิสระ

 

ศุกร์เสวนา วันที่ 19 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1306)

เรื่อง "การสาธารณสุขและการแพทย์ในสมัยอยุธยา"
นำเสนอโดย นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ นักวิจัยอิสระ 

 

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ศุกร์เสวนา วันที่ 12 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1383)

เรื่อง "ประวัติศาสตร์รับใช้ใคร"
นำเสนอโดย นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ นักวิจัยอิสระ

 

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ศุกร์เสวนา วันที่ 5 มิ.ย. 52 เวลา 09.30 - 16.30 น. (1388)

ศุกร์เสวนาสัปดาห์พิเศษ...
จัดเสวนา หัวข้อ "เทคนิคและวิธีวิทยาการในการวิจัยเชิงคุณภาพ"

ในการเสวนาครั้งนี้ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ วิทยากรได้ให้คำแนะนำและเทคนิควิธี
ในการเขียนงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากร นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท วิทยากรร่วม และนักวิจัยจำนวน 4 คน 
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน