รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
ศุกร์เสวนา 10 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1415)

 หัวข้อ: มานุษยวิทยาการแพทย์ และผัสสะ 

นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพสต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

 

ศุกร์เสวนา 3 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1574)

 หัวข้อ "มานุษยวิทยา ประสบการณ์ความเจ็บป่วยกับการตีความ" 

นำเสนอโดย แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศุกร์เสวนา 3 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1494)

 หัวข้อ "ความหมายของโรคภัย: เรื่องเล่าของความทุกข์ยากและการเยียวยา" 

นำเสนอโดย สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศุกร์เสวนา 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1335)

หัวข้อ:  ความรู้ชายขอบ: อำนาจและประสบการณ์ 

นำเสนอโดย   หทัยรัตน์ มั่นอาจ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศุกร์เสวนา 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1458)

หัวข้อ: ประสิทธิผลของการรักษาเชิงสัญลักษณ์: แนวคิดมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง 

นำเสนอโดย  แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ศุกร์เสวนา 6 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1537)

หัวข้อ  "วัฒนธรรม ระบบการดูแลสุขภาพ และความจริงทางเวชกรรม" 

นำเสนอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย  รพสต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

ศุกร์เสวนา 6 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30-12.30 น. (1578)

หัวข้อ "พหุลักษณ์ทางการแพทย์: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ"

นำเสนอโดย แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

ศุกร์เสวนา่ 2 กรกฎาคม 2553 (1559)

หัวข้อ "ภาพตัวแทนของความเจ็บป่วยในมานุษยวิทยาการแพทย์"  

นำเสนอโดย  บุษบงก์ วิเศษพลชัย รพสต. นาเกลือ

                     อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 

 

 

ศุกร์เสวนา 25 มิถุนายน 2553 (1544)

หัวข้อ  มานุษยวิทยาการแพทย์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการปรับตัวสู่ความทันสมัย 

นำเสนอโดย สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช และหทัยรัตน์ มั่นอาจ 

ศุกร์เสวนา 4 มิถุนายน 2553 (1806)

หัวข้อ  "เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย" 

นำเสนอโดย  ประคอง แก้วนัย  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

ศุกร์เสวนา 7 พฤษภาคม 2553 (1659)

 หัวข้อ "วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกัยรติซ์" 

นำเสนอโดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 

 

ศุกร์เสวนา 30 เมษายน 2553 (1350)

 หัวข้อ "แนวคิดมานุษยวิทยาว่าด้วยจรรยาบรรณและระบบศีลธรรม"

นำเสนอโดย  ยงศักดิ์ ตันติปิฎก  นักวิจัยอิสระ 

คณะสังคมศาสตร์ มช. รับสมัคร ป.โท สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (3033)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ภาคปกติ

ศุกร์เสวนา 9 เมษายน 2553 (1508)

 หัวข้อ  "ผัสสะและการรับรู้โลกของผู้พิการทางสายตา"

 นำเสนอโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  

ศุกร์เสวนา 5 กุมภาพันธ์ 2553 (1553)

หัวข้อ "การสร้ างประวัติศาสตร์โรคภัยไข้เจ็บ : นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงในการทำงานป้องกันเอดส์"

นำเสนอโดย   สันติพงษฺ์  ช้างเผือก   นักวิจัยอิสระ  และ อาจารย์ธวัช  มณีผ่อง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ศุกร์เสวนา 29 มกราคม 2553 (1725)

หัวข้อ "ชีวิตโดดเดี่ยวในโลกของวัตถุ"

นำเสนอโดย อาจารย์อิสสระ ดวงเกตุ

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ศุกร์เสวนา 15 มกราคม 2553 (1560)

หัวข้อ "ชาตินิยมในแบบเรียนไทย"

นำเสนอโดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศุกร์เสวนา 8 มกราคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. (1623)

หัวข้อ "มานุษยวิทยากับอารมณ์"

นำเสนอโดย ปารณัฐ สุขสุทธิ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ดำเนินการเสวนาโดย

น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (ด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ) โทร. 02-5901498

ศุกร์เสวนา 25 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1586)

หัวข้อ "พิพิธภัณฑ์ชุมชน: ประเด็นและข้อถกเถียง"

โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ดำเนินการเสวนาโดย น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6

โทร. 02-5901498, 02-5901352

สวสส. ร่วมโครงการ SHA ของสถาบัน HA (7926)

สถาบัน HA ได้ริเริ่มโครงการ SHA หรือ Sustainable Health Promotion and Hospital Accreditation 

 

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน