รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

สวสส. ร่วมโครงการ SHA ของสถาบัน HA (7759)

สถาบัน HA ได้ริเริ่มโครงการ SHA หรือ Sustainable Health Promotion and Hospital Accreditation 

 

ศุกร์เสวนา 18 กันยายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1872)

หัวข้อ "พื้นฐานความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์" โดย ชาติชาย มุกสง นักวิจัยอิสระ

 

 

ศุกร์เสวนา 4 กันยายน 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1629)

หัวข้อ "แนวคิดระบาดวิทยาและความทุกข์ทางสังคม"

นำเสนอโดย ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศุกร์เสวนา 21 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1663)

เรื่อง "ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่"  นำเสนอโดย รำไพ แก้ววิเชียร , ชมพูนุช ทิมนิกาย และเบญจวรรณ ธนพรภูริช โครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.)

 

ศุกร์เสวนา 14 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1551)

ศุกร์เสวนา 14 สิงหาคม 2552 นี้ เป็นการเสวนาในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ หลัง 14 ตุลาคม" นำเสนอโดย ชาติชาย มุกสง นักวิจัยอิสระ

 

 

ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1550)

ศุกร์เสวนา 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง "มองสุขภาพ ผ่านแนวคิดสังคมเสี่ยงภัย" 

โดย อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ศุกร์เสวนา 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. (1596)

 

เรื่อง "การแพทย์และการสาธารณสุขในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย"

นำเสนอโดย นายชาติชาย มุกสง นักวิชาการอิสระ

ศุกร์เสวนา วันที่ 10 กรกฎาคม 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1576)

เรื่อง "สถาปัตยกรรมศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อทศวรรษหน้า" 
นำเสนอโดย
นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์ (สถาปนิกอิสระ)  และ 
นายวัฒนา สุถิรนาถ (สถาปนิก กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข)

 

ศุกร์เสวนา วันที่ 3 กรกฎาคม 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1456)

เรื่อง "บันทึกสุขภาพในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน"
นำเสนอโดย นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ นักวิจัยอิสระ

 

ศุกร์เสวนา วันที่ 19 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1525)

เรื่อง "การสาธารณสุขและการแพทย์ในสมัยอยุธยา"
นำเสนอโดย นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ นักวิจัยอิสระ 

 

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ศุกร์เสวนา วันที่ 12 มิ.ย. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1578)

เรื่อง "ประวัติศาสตร์รับใช้ใคร"
นำเสนอโดย นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ นักวิจัยอิสระ

 

ดำเนินการเสวนาโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ศุกร์เสวนา วันที่ 5 มิ.ย. 52 เวลา 09.30 - 16.30 น. (1600)

ศุกร์เสวนาสัปดาห์พิเศษ...
จัดเสวนา หัวข้อ "เทคนิคและวิธีวิทยาการในการวิจัยเชิงคุณภาพ"

ในการเสวนาครั้งนี้ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ วิทยากรได้ให้คำแนะนำและเทคนิควิธี
ในการเขียนงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากร นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท วิทยากรร่วม และนักวิจัยจำนวน 4 คน 
 

สวสส. รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมอุดมการณ์ คนทำงานสุขภาพ (2078)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ ในตำแหน่ง

 1. โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา)  1  คน

 2. นักประวัติศาสตร์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย  1  คน

ศุกร์เสวนา วันที่ 22 พ.ค. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1419)

เรื่อง "สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ"
นำเสนอโดย นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์ และ นายวัฒนา สุถิรนาถ

 

รับสมัครบุคคลากรร่วมอุดมการณ์ ของคนทำงานสุขภาพ (1596)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ 
โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 

 

ศุกร์เสวนา 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง "ประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย" (1848)

จากการสนับสนุนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

 

 

ศุกร์เสวนา 31 ตุลาคม 2551 เรื่อง "ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยทางวัฒนธรรม" (2452)

นำเสนอโดย
มธุรส ศิริสถิตย์กุล สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ศุกร์เสวนา 10 ตุลาคม 2551 เรื่อง "พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติทางสังคมวัฒนธรรม" (2212)

นำเสนอโดย
น.พ.วิรุฬห์ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ศุกร์เสวนา 3 ตุลาคม 2551 เรื่อง "นิยามสุขภาพและความหมายของการเจ็บป่วย" (3831)

นำเสนอโดย
ประคอง แก้วนัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน