รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ศุกร์เสวนา วันที่ 5 มิ.ย. 52 เวลา 09.30 - 16.30 น. (1412)

ศุกร์เสวนาสัปดาห์พิเศษ...
จัดเสวนา หัวข้อ "เทคนิคและวิธีวิทยาการในการวิจัยเชิงคุณภาพ"

ในการเสวนาครั้งนี้ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ วิทยากรได้ให้คำแนะนำและเทคนิควิธี
ในการเขียนงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากร นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท วิทยากรร่วม และนักวิจัยจำนวน 4 คน 
 

สวสส. รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมอุดมการณ์ คนทำงานสุขภาพ (1896)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ ในตำแหน่ง

 1. โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา)  1  คน

 2. นักประวัติศาสตร์  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย  1  คน

ศุกร์เสวนา วันที่ 22 พ.ค. 52 เวลา 13.30 - 16.30 น. (1255)

เรื่อง "สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ"
นำเสนอโดย นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์ และ นายวัฒนา สุถิรนาถ

 

รับสมัครบุคคลากรร่วมอุดมการณ์ ของคนทำงานสุขภาพ (1408)

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมทีมสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพื่อคนทำงานสุขภาพ 
โครงการตำราและสื่อ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด (หนังสือและนิตยสารสุขศาลา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 

 

ศุกร์เสวนา 1 พฤษภาคม 2552 เรื่อง "ประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย" (1665)

จากการสนับสนุนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

 

 

ศุกร์เสวนา 31 ตุลาคม 2551 เรื่อง "ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยทางวัฒนธรรม" (2225)

นำเสนอโดย
มธุรส ศิริสถิตย์กุล สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ศุกร์เสวนา 10 ตุลาคม 2551 เรื่อง "พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติทางสังคมวัฒนธรรม" (2025)

นำเสนอโดย
น.พ.วิรุฬห์ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ศุกร์เสวนา 3 ตุลาคม 2551 เรื่อง "นิยามสุขภาพและความหมายของการเจ็บป่วย" (3609)

นำเสนอโดย
ประคอง แก้วนัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน