รถเข็น (0 ชิ้น)
 

สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
Healthcare Architecture and Healing Environment

สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healthcare Architecture and Healing Environment

โดย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา (Suksala Books)

“ให้โรงพยาบาลทุกแห่งหนในเมืองไทยเป็นสัปปายะวิหารแห่งการเยียวยาทั้งกายและจิตวิญญาณอย่างแท้จริง”

... หนังสือ สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healthcare Architecture and Healing Environment) เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างบูรณาการข้ามศาสตร์ จึงปรากฏผลเป็นความรู้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในการสร้างและบริหารจัดการโรงพยาบาล จะต้องตระหนักในความสำคัญของงานสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์สุขของผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ด้วยจิตคารวะ
ธีรพล นิยม
ผู้อำนวยการ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
*********

สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีพลังและอำนาจต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
สถาปัตยกรรมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred architecture) เช่น วัด โบสถ์ วิหาร หรือมัสยิด ที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตทำให้จิตใจของเราสงบนิ่ง นอบน้อม และเป็นสมาธิ ทั้งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามยังเชื่อมโยงมนุษย์ไปสู่สิ่งอันเป็นศรัทธาสูงสุด

โรงพยาบาลอาจถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสถานที่ซึ่งปรากฏของสัจธรรมแห่งชีวิต คือ การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ในฐานะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น โรงพยาบาลเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อการออกแบบและการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม เพราะสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลมีผลอย่างสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งญาติพี่น้องของผู้ป่วยและชุมชน

หนังสือ สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healthcare Architecture and Healing Environment) ต้องการตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว เนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม/อาคาร หรือพิจารณาแบบอาคารที่สถาปนิกออกแบบร่างมาให้พิจารณา โดยนอกจากจะได้ทบทวนวิวัฒนาการการก่อสร้างโรงพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาล และแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อมกรณีตัวอย่างแล้ว ยังได้นำเสนอเครื่องมือง่ายๆ สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาที่สถานพยาบาลต่างๆ จะสามารถใช้ในการประเมินตนเองและใช้กำหนดแนวทางการออกแบบและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เนื้อหาในเล่ม
บทที่ 1 วิวัฒนาการการออกแบบโรงพยาบาล Evolution of Healthcare Design
บทที่ 2 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี : สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
บทที่ 3 การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
บทที่ 4 แนวทางการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาล
บทที่ 5 เครื่องมือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
E-mail : suksala@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2590 2346 หรือ 0 2590 1352
* สนับสนุนการผลิตโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
โครงการ การออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healthcare Architecture and Healing Environment)
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

.

สั่งซื้อหนังสือ กรุณาโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
ชื่อบัญชี น.ส.ภาวิณี สวัสดิมานนท์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-27250-0
เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ขัดข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระและหลักฐานในเว็บไซต์ได้ จึงขอความกรุณา แจ้งรายการหนังสือและจำนวนสั่งซื้อ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
มาที่ Email: suksala@gmail.com พร้อม ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เท่านั้น!!
ขออภัยในความไม่สะดวกราคา 390.00 บาท

เลือกจำนวน
หน้าใน


อ่านความคิดเห็น ( ความคิดเห็น)

E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน