รถเข็น (0 ชิ้น)
 
SHA Conference & Contest 2010

เขียนโดย joojoop
พุธ 22 ธันวาคม 2553 @ 08:34


"SHA Conference & Contest : ความงามและความหมาย... นิยามใหม่ของงานคุณภาพ"

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม 
SHA Conference & Contest : ความงามและความหมาย...นิยามใหม่ของงานคุณภาพ
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค สุขุมวิท เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา  
 

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยดำเนินการสอดคล้องกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) การดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ผลการดำเนินงานในปีที่ 1 สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลและผู้เยี่ยมสำรวจ เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย สามารถเป็นแบบอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแนวคิด “Hamonization of Spirituality, Sensibility & Humanistic Healthcare” ในเวทีการประชุม IHUPE ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


กิจกรรมต่าง ๆ ตลอด 3 วัน ประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีแนวคิดการสร้างเสริมคุณภาพผ่านมิติทางจิตวิญญาณ ที่ไม่เน้นตัวชี้วัด ทำให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความสุข เพราะเป็นการให้และการรับด้วยใจ มีการเชื่อมโยงกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และมีจิตใจที่สูงส่ง โดยได้หยิบยกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงระบบบริการ ไม่เน้นการกล่าวโทษ ขุดคุ้ยซึ่งกันและกัน นพ. ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ได้สรุปปัญหาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการที่ควรคำนึงถึง 3 ประการคือ ประการแรก กฎเกณฑ์และมาตรฐานอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงบันดาลใจ ต้องเปิดโอกาสให้คนทำงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงาน ประการที่สอง การรักษาโรคในโรงพยาบาล รักษาแต่โรคอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่มมิติความเป็นมนุษย์ให้คนทำงาน ไม่ใช่มุ่งแต่พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประการที่สาม การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลยังมีจุดอ่อนที่เน้นการประเมินในเชิงปริมาณ แต่บางครั้งไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดว่าการทำมาก คุณภาพอาจจะน้อยก็ได้ เรื่องเล่าได้เข้ามาอุดช่องว่างนี้ได้ เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เรื่องเล่าไม่ช่วยให้คนทำงาน ๆ เบาลง แต่ช่วยให้ทำงานหนักได้ทนมากขึ้น

  


การประชุมเชิงปฏิบัติการมิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงสุขภาพ
การตกแต่งหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
งาน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๑ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา
การประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ (HR4H Forum 2018)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน