รถเข็น (0 ชิ้น)
 
รพร.หล่มเก่า ผู้นำจิตปัญญามาประยุกต์ใช้กับการทำงานและองค์กร

เขียนโดย suksala
พฤหัส 30 เมษายน 2558 @ 20:16


วันที่ 18 -20 มีนาคม 2558 คณะผู้ศึกษาดูงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมเครือข่ายคนทำงานสุขภาพ
 

ได้แก่ ทีมนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร โรงพยาบาลเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลภูหลวง จ.เลย โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก และทีมงานจากบริษัท กล้าก้าว อินสไปเรชั่น จำกัด รวมทั้งสิ้นกว่า 60 คน เข้าร่วมกระบวนการศึกษาดูงาน โดยมีการบรรยาย และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น เป็ดชิงพื้นที่, กิจกรรม walk rally 4 ประเด็น, หลักสูตร วัคซีนชีวิต เป็นต้น การเรียนรู้เครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น การลงพื้นที่เยี่ยมกรณีศึกษาต่างๆ และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ รพร.หล่มเก่า ด้วยการชมพิพิธภัณฑ์และชมวีดิทัศน์ 
กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานองค์กร “งานบันดาลใจ” นี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมเห็นรูปธรรมที่ช่วยให้สามารถขยายกรอบคิดมิติจิตวิญญาณในการส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดจิตตปัญญา รวมทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกิดแรงบันดาลใจให้กับคณะศึกษาดูงาน
หลักสูตรการสื่อสารอย่างสันติ นับเป็นหลักสูตรจิตตปัญญาที่เจ้าหน้าที่สะท้อนว่าเป็นประโยชน์และลดความขัดแย้งในองค์กร โดยเฉพาะความขัดแย้งในการประชุมซึ่งที่ผ่านมามักจะหาข้อสรุปไม่ได้ ผลลัพธ์จากการอบรมจิตตปัญญา ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลได้สรุปบทเรียนว่า การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องพัฒนาทั้ง 2 มิติ คือ มิติตัวตนภายใน และมิติงานประจำ
นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี หน่วยงานที่ทำงานเชื่อมโยงกับ รพ.ลำสนธิ และทีมบริบาล (care team)/ทีมเยี่ยมบ้าน อย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงอาคาร รวมทั้งห้องทันตกรรม ห้องกายภาพบำบัด ห้องนวดแพทย์แผนไทย ตลอดจนห้องสุขาอย่างสวยงาม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้สอดรับกับการให้บริการสุขภาพภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน
 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนสถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: กลุ่มโรค NCDs การพนัน และภัยพิบัติ"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพครั้งที่ 2: การนำเสนอข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นและการพัฒนาประเด็นวิจัย"
บอร์ดนิทรรศการงานบันดาลใจ จัดแสดงในงาน HR4H FORUM
“National Forum on Human Resources for Health 2017: การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)”
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน