รถเข็น (0 ชิ้น)
 
การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่น 1

เขียนโดย
อังคาร 19 กันยายม 2560 @ 09:55


 "การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่น 1"
( Cultural Epidemiology 1 )


       โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม รุ่น 1” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ทำงานด้านปัจจัยเสี่ยงและบุคลากรด้านสุขภาพทั้ง 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ และฝึกใช้เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมในการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ เพื่อให้การทำงานออกมาตรการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใน 7 ประเด็น ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน การพนัน โรคในกลุ่ม NCDs และภัยพิบัติ มีความละเอียดอ่อนต่อความหลากหลายของกลุ่มเสี่ยงและมิติวัฒนธรรมของมาตรการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายที่เข้มแข็งของบุคลากรด้านสุขภาพ


       การอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1. แนวคิดเรื่อง “ความเสี่ยงทางสังคม” (Social risks) และ “การลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน” (Hierarchies of risks) 2. แนวคิดเรื่อง “พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพร่วม” (Multiple of health risk behaviors) 3. การแบ่งกลุ่มเสี่ยงด้วย “คุณลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยา” (Psycho-Social common characteristics) แทนการแบ่งด้วยพฤติกรรมเสี่ยง และ 4. แนวคิดและตัวอย่างการส่งเสริมสุขภาพแบบ “การลดอันตราย” (Harm reduction) โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาเหล่านี้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การระดมความคิดภายในกลุ่ม การอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน

       ผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 4 ข้อ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักแนวคิดทางสังคมศาสตร์และมีทักษะในการใช้เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรมสำหรับการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของการทำงานและการออกแบบมาตรการส่งเสริมสุขภาพ 3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ความรู้แนวคิดด้านสังคมศาสตร์และระบาดวิทยาวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนางานประจำ การกำหนดนโยบาย มาตรการทางสังคม และการรณรงค์เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงสุขภาพให้มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นทางวัฒนธรรมมากขึ้น และ 4. ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเครือข่ายชุมชนวิชาการที่จะช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกันทั้งในทางวิชาการและการทำงานต่อไปในอนาคต 

       สำหรับการอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม” จะจัดขึ้นอีก 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560 และรุ่นที่ 3 จะเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560  ( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shi.or.th/content/45056/1/ )


** ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ Click
** ดาวน์โหลด Booklet วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ 
Click
** ติดตามกิจกรรมของแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 
Facebook: Culture and Health Risks


การใช้งานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
การเตรียมแผนขนย้ายเอกสารจดหมายเหตุ โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ ปีที่ 2
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน