รถเข็น (0 ชิ้น)
 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท.)

เขียนโดย joojoop
พฤหัส 22 พฤศจิกายน 2555 @ 17:31


 
ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
 
ช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ประวัติศาสตร์การแพทย์ท้องถิ่น และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขจำนวนมาก พบว่า การศึกษาข้อมูลเหล่านี้ มีข้อจำกัดทั้งจากเอกสารต้นฉบับที่จะใช้อ้างอิง แหล่งการสืบค้นที่เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านนี้ ดังนั้น เพื่อให้สังคมการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และการวิจัย ตลอดจนสาธารณชนได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในรากเหง้าทางประวัติศาสตร์สุขภาพไทย คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยจึงมีมติให้จัดตั้ง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551
 
1. ภารกิจ
1.1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและทำนุบำรุงรักษา เอกสาร สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนวัสดุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสุขภาพไทยมิให้เสื่อมสลายหรือสูญหายไป
1.2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สุขภาพไทย พัฒนาการสังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้อง ในอันจะปลูกฝัง ให้ความรู้และความเข้าใจแก่สาธารณชนในมิติทางประวัติศาสตร์สุขภาพไทย
1.3 เพื่อสนับสนุนการวิจัย การศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้เรื่องราวจากอดีต ตลอดจนให้ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติทางสังคมและประวัติศาสตร์สุขภาพไทย
1.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าด้านการศึกษาประวัติศาสตร์สุขภาพไทย ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอันเป็นการบ่มเพาะความรู้และความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งบนเส้นทางสุขภาพไทย
 
2. ประเภทเอกสารที่จัดเก็บ
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการเอกสาร 4 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1   เอกสารของหน่วยงาน หมายถึง เอกสารที่ได้รับมอบจากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยการรวบรวมเอกสารจากหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเป็นมาบนเส้นทางสุขภาพไทย
2.2 เอกสารส่วนบุคคล หมายถึง เอกสารของผู้มีคุณูปการต่อวงการการแพทย์และสาธารณสุข ไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในระบบสุขภาพไทย ซึ่งท่านได้จัดทำขึ้นหรือรับมาจากที่อื่น และเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว หรือเป็นผู้ครอบครองเอกสารนั้
2.3 เอกสารภาคประชาชน หมายถึง เอกสารของประชาชนทุกกลุ่มและทุกอาชีพในท้องถิ่น อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน คนตัวเล็กตัวน้อย ผู้มีประวัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นของประเทศไทย หรือผู้ผลิตคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์การป้องกัน สร้างเสริมและรักษาโรคที่เกิดขึ้นในครอบครัวของชุมชน
2.4 เอกสารอ้างอิงและหนังสือหายาก หมายถึง เอกสาร หนังสือ หรือสื่อโสตทัศน์ ที่หอจดหมายเหตุฯ ได้มาจากการจัดซื้อ การบริจาค และการทำสำเนา ซึ่งเป็นข้อมูลเอกสารระดับเรื่องหรือระดับชิ้น ที่ไม่มีความต่อเนื่อง แต่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพไทย ซึ่งรวมทั้งเอกสารของบางหน่วยงานด้วย
 
3. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยใช้ระบบในการจัดเอกสาร ดังนี้
3.1 ระบบการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งกำเนิด (Principle of Provenance) ได้แก่ การจัดเอกสารของหน่วยงานเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อให้เอกสารสะท้อนให้เห็นหน้าที่และกิจกรรมของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
3.2 ระบบการจัดเอกสารตามรูปแบบเดิม (Principle of Original Order) ได้แก่ หน่วยงานเดิมของเอกสารจัดเรียงเอกสารไว้อย่างไร ก็คงสภาพเช่นนั้นดังเดิม การจัดเอกสารทั้ง 2 ระบบนี้ จะจัดเอกสารออกเป็นกลุ่ม ชุด แฟ้ม และเรื่อง ตามลำดับ
 
4. การอนุรักษ์เอกสาร 
การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (การอนุรักษ์เอกสาร) คือ กระบวนการดูแลรักษาสภาพทางกายภาพของเอกสารจดหมายเหตุ โดยการตรวจสอบ ป้องกัน เปลี่ยนสภาพ และซ่อมบูรณะ เพื่อมิให้เอกสารชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย และเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานที่สุด
 
5. การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น
เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ คือ รายการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติและสภาพทางกายภาพของเอกสาร และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่จะโยงไปสู่เอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศในเนื้อหาเอกสารจดหมายเหตุ และถือเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการควบคุมเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บและให้บริการในหอจดหมายเหตุ
 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท.) 
ประกอบด้วยสถานที่/อาคารดำเนินงานและให้บริการ 3 แห่ง คือ
 
1. ส่วนงานเก็บรักษาและให้บริการ
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท.)
ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร 26/146 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0 2951 1009 
อีเมล : nham.thailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nham.or.th
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
2. ส่วนสำนักบริหาร
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0 2590 2364–5, 0 2590 1352 
โทรสาร: 0 2590 1498 
อีเมล : suksala@gmail.com
เว็บไซต์ : www.shi.or.th
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 
3. ส่วนจัดแสดง
หอพิพิธทัศนาประวัติศาสตร์สุขภาพไทย 
ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
 
หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตกแต่งเพิ่มเติมส่วนจัดแสดง ผู้สนสามารถติดต่อได้ที่ 
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ตามที่อยู่ข้างต้น จนกว่าจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ (ตั้งแต่ 11 ก.พ. 2556 เป็นต้นไป)
 

แผนที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท.)
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ดูทั้งหมด »
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน