รถเข็น (0 ชิ้น)
 
ศุกร์เสวนา 23 พฤษภาคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1086/0)

 หัวข้อ: โครงการขับเคลื่อนหมออนามัย: พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาสู่การสร้างสุขภาวะชุมชนแนวใหม่ 

นำเสนอโดย  อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล ศุกร์เสวนา 24 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1274/0)

หัวข้อ : แรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์ทางสังคมของผู้หญิงชาวไทใหญ่ 
นำเสนอโดย  สุนทรีย์ เรือนมูลศุกร์เสวนา 17 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1295/0)

หัวข้อ : ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยความรู้ัในการจัดการน้ำ 
นำเสนอโดย  ดร.จักรกริช สังขมณี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศุกร์เสวนา 10 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1262/0)

หัวข้อ:  การศึกษาทางคลินิกกับยาพื้นบ้าน: กรณีการทดลองกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทย 
นำเสนอโดย  ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก  
ร่วมด้วย         ธีรเดช อุทัยวิทยรัตน์ ศุกร์เสวนา 13 ธันวาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1290/0)

หัวข้อ :  นโยบายจำนำข้าว : ประวัติศาสตร์การควบคุมของรัฐต่อสังคมชนบท
นำเสนอโดย  วีระ หวังสัจจะโชคศุกร์เสวนา 6 ธันวาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1165/0)

หัวข้อ: อัตลักษณ์และความรุนแรง: ภาพลวงของชะตาลิขิต 
นำเสนอโดย  ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
 
 


ศุกร์เสวนา 29 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1041/0)

หัวข้อ: ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย 

นำเสนอโดย นางศิราณี ศรีหาภาค 

ร่วมด้วย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน ศุกร์เสวนา 22 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1097/0)

หัวข้อ: ชุมชนหลังภัยพิบัติ 2554: การประกอบการสร้างสังคม
นำเสนอโดย สุมนมาลย์ สิงหะ
ร่วมด้วย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล ศุกร์เสวนา 15 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 13.30-16.30 น.) (1022/0)

หัวข้อ: หอประวัติศาสตร์สุขภาพ: งานออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนร่วมสมัย" 
นำเสนอโดย  ปารณัฐ สุขสุทธิ์
ร่วมด้วย        ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ศุกร์เสวนา 11 ตุลาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1140/0)

หัวข้อ : คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมาสาม สี่ ตัว 

นำเสนอโดย  นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย 
ร่วมด้วย  ดร.อนุสรณ์ อุณโณศุกร์เสวนา 7 มิถุนายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1683/0)

หัวข้อ: การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้่านพม่า: มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน 

นำเสนอโดย  ผศ. ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 
ร่วมด้วย        อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม ศุกร์เสวนา 31 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1522/0)

หัวข้อ :  น้ำท่วม...เมือง!!

นำเสนอโดย  ชีวสิทธิ์ บุณยะเกียรติ  
ร่วมด้วย        ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคลศุกร์เสวนา 17 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1504/0)

หัวข้อ : สุขภาวะชุมชนคนริมถนนสาย R3A: กรณีศึกษาลาวตอนเหนือ 

นำเสนอโดย  ดร.อรัญญา ศิริผล 
ร่วมด้วย  ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  
            อาจารย์อดิศร เสมแย้ม ศุกร์เสวนา 10 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1493/0)

 หัวข้อ: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การแพทย์และการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย 

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

ร่วมด้วย  อาจารย์ชาติชาย มุกสง ศุกร์เสวนา 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (1564/0)

 หัวข้อ: จากท้องถิ่นสู่ชาตินิยม: ภูมิปัญญาในกระแสโลก 

นำเสนอโดย  ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ  

ร่วมด้วย  อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์

              อาจารย์ธวัช มณีผ่อง 

              ศุกร์เสวนา 19 เมษายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1489/0)

 หัวข้อ:  เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ 

นำเสนอโดย  อาจารย์ศุภวดี  มนต์เนรมิตร  ศุกร์เสวนา 29 มีนาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1373/0)

 หัวข้อ: บ้านกับโลกทัศน์ทางสุขภาพของคนอุษาคเนย์ 

นำเสนอโดย  ดร.เสถียร ฉันทะ 

ร่วมด้วย  ดร.กฤษฎา บุญชัย ศุกร์เสวนา 8 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1417/0)

หัวข้อ :  การแพทย์พื้นบ้าน: การดำรงอยู่ การดูแลแม่หลังคลอดในกัมพูชา" 
นำเสนอโดย   บุษบงก์ วิเศษพลชัย  
ร่วมด้วย   ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ  และ Dr. Alexandra Denesศุกร์เสวนา 1 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1463/0)

หัวข้อ :  "ขวัญ" ความหมายและพลวัตสุขภาพของคนไทดำในเวียดนาม  
นำเสนอโดย   ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร  
ร่วมด้วย   ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคลศุกร์เสวนา 22 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1581/0)

หัวข้อ :  ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย 
นำเสนอโดย  ยงศักดิ์ ตันติปิฏกE-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน