รถเข็น (0 ชิ้น)
 

หน้า :
ศุกร์เสวนา 10 มกราคม 2557 (13.30-16.30 น.) (1124)

หัวข้อ:  การศึกษาทางคลินิกกับยาพื้นบ้าน: กรณีการทดลองกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทย 
นำเสนอโดย  ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฏก  
ร่วมด้วย         ธีรเดช อุทัยวิทยรัตน์ 

ศุกร์เสวนา 13 ธันวาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1143)

หัวข้อ :  นโยบายจำนำข้าว : ประวัติศาสตร์การควบคุมของรัฐต่อสังคมชนบท
นำเสนอโดย  วีระ หวังสัจจะโชค

ศุกร์เสวนา 6 ธันวาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1009)

หัวข้อ: อัตลักษณ์และความรุนแรง: ภาพลวงของชะตาลิขิต 
นำเสนอโดย  ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
 
 
ศุกร์เสวนา 29 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (896)

หัวข้อ: ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย 

นำเสนอโดย นางศิราณี ศรีหาภาค 

ร่วมด้วย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน 

ศุกร์เสวนา 22 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (937)

หัวข้อ: ชุมชนหลังภัยพิบัติ 2554: การประกอบการสร้างสังคม
นำเสนอโดย สุมนมาลย์ สิงหะ
ร่วมด้วย  ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล 

ศุกร์เสวนา 15 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 13.30-16.30 น.) (872)

หัวข้อ: หอประวัติศาสตร์สุขภาพ: งานออกแบบการเรียนรู้สำหรับคนร่วมสมัย" 
นำเสนอโดย  ปารณัฐ สุขสุทธิ์
ร่วมด้วย        ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 

ศุกร์เสวนา 8 พฤสจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (898)

เรื่อง “ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมสุขภาพ”
โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย
ร่วมด้วย  อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

 
ศุกร์เสวนา 1 พฤศจิกายน 2556 (13.30-16.30 น.) (931)

“เอกสารส่วนบุคคลศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว กับประวัติศาสตร์สุขภาพไทย”

โดย  ทีมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

 
"ศุกร์เสวนา" 18 ต.ค. 2556 (977)

“การสำรวจสถานภาพความรู้ : เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา”

หนึ่งในโครงการวิจัยที่กำลังจะเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ
ในการศึกษาสังคมศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์-การแพทย์
 

ศุกร์เสวนา 11 ตุลาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (995)

หัวข้อ : คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมาสาม สี่ ตัว 

นำเสนอโดย  นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย 
ร่วมด้วย  ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

ศุกร์เสวนา 7 มิถุนายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1548)

หัวข้อ: การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้่านพม่า: มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน 

นำเสนอโดย  ผศ. ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 
ร่วมด้วย        อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม 

ศุกร์เสวนา 31 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1378)

หัวข้อ :  น้ำท่วม...เมือง!!

นำเสนอโดย  ชีวสิทธิ์ บุณยะเกียรติ  
ร่วมด้วย        ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ศุกร์เสวนา 17 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1373)

หัวข้อ : สุขภาวะชุมชนคนริมถนนสาย R3A: กรณีศึกษาลาวตอนเหนือ 

นำเสนอโดย  ดร.อรัญญา ศิริผล 
ร่วมด้วย  ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  
            อาจารย์อดิศร เสมแย้ม 

ศุกร์เสวนา 10 พฤษภาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1361)

 หัวข้อ: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การแพทย์และการแพทย์พื้นบ้านในอินโดนีเซีย 

นำเสนอโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

ร่วมด้วย  อาจารย์ชาติชาย มุกสง 

ศุกร์เสวนา 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. (1417)

 หัวข้อ: จากท้องถิ่นสู่ชาตินิยม: ภูมิปัญญาในกระแสโลก 

นำเสนอโดย  ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ  

ร่วมด้วย  อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์

              อาจารย์ธวัช มณีผ่อง 

              

ศุกร์เสวนา 19 เมษายน 2556 (13.30-16.30 น.) (1344)

 หัวข้อ:  เรื่องเล่า ชีวิต และความทรงจำ 

นำเสนอโดย  อาจารย์ศุภวดี  มนต์เนรมิตร  

ศุกร์เสวนา 29 มีนาคม 2556 (13.30-16.30 น.) (1227)

 หัวข้อ: บ้านกับโลกทัศน์ทางสุขภาพของคนอุษาคเนย์ 

นำเสนอโดย  ดร.เสถียร ฉันทะ 

ร่วมด้วย  ดร.กฤษฎา บุญชัย 

ศุกร์เสวนา 8 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1288)

หัวข้อ :  การแพทย์พื้นบ้าน: การดำรงอยู่ การดูแลแม่หลังคลอดในกัมพูชา" 
นำเสนอโดย   บุษบงก์ วิเศษพลชัย  
ร่วมด้วย   ดร.ทรงธรรม  ปานสกุณ  และ Dr. Alexandra Denes

ศุกร์เสวนา 1 มีนาคม 56 (13.30-16.30 น.) (1315)

หัวข้อ :  "ขวัญ" ความหมายและพลวัตสุขภาพของคนไทดำในเวียดนาม  
นำเสนอโดย   ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร  
ร่วมด้วย   ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ศุกร์เสวนา 22 กุมภาพันธ์ 56 (13.30-16.30 น.) (1449)

หัวข้อ :  ประสิทธิภาพในมุมมองของอายุรเวชและแพทย์แผนไทย 
นำเสนอโดย  ยงศักดิ์ ตันติปิฏก

หน้า :
E-Mail

รหัสผ่าน

จดจำการล๊อคอิน

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน